Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 22 czerwca 2006 r.


Pod obrady sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 22 czerwca 2006r.

wniesiono projekty uchwał w następujących sprawach:


 1. przyjęcia Programu Rozwoju Turystyki i Rekreacji dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2006-2013,

 2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 i pokrycia straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach",

 3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 i podziału zysku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.",

 4. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl.",

 5. dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl." polegającego na utworzeniu w ramach Oddziału Neurologicznego Pododdziału Udarowego,

 6. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl." (pododdział udarowy),

 7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej przez Powiat Wodzisławski Gminie Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - realizację zadania pod nazwą "czyszczenie i konserwacja zabytkowych sztandarów ze zbiorów Muzeum w Wodzisławiu Śl."

 8. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej przez Powiat Wodzisławski Gminie Wodzisław Śląski z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego Gminy w zakresie kultury - realizację zadania pod nazwą "zakup ekranu perełkowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury "Centrum" w Wodzisławiu Śląskim",

 9. przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego,

 10. określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,

 11. ustanowienia corocznej Nagrody i Wyróżnienia w Dziedzinie Sportu dla wyróżniających się zawodników, posiadających licencję zawodnika oraz zawodników nieposiadających licencji zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika nieposiadającego licencji zawodnika,

 12. zmiany uchwały nr XXXVI/410/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Powiat Wodzislawski wniosku o finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, projektu pod nazwą "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży z terenów wiejskich 2005/2006" oraz przyjęcia "Regulaminu stypendiów dla uczniów z terenów wiejskich 2005/2006",

 13. wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych, którego dochód stanowić będą dochody, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,

 14. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie p.n. "Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Szkolnej 1",

 15. zmiany uchwały Nr XXI/220/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 maja 2004r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Pomocy Społecznej na lata 2004-2008,

 16. zmiany uchwały Nr XXXVI/406/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2015,

 17. zmiany uchwały Nr XLIV/515/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2006,

 18. nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Wodzisławiu Śląskim,

 19. nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,

 20. nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach,

 21. nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach,

 22. nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Gorzycach,

 23. uchwalenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim,

 24. zmian w Statucie jednostki budżetowej o nazwie "Powiatowy Zarząd Dróg",

 25. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lubomia na realizację zadań przy drogach powiatowych,

 26. zmiany uchwały Nr XXXII/346/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,

 27. zawarcia porozumienia z Wojewodą Śląskim w sprawie powierzenia Powiatowi Wodzisławskiemu wykonywania niektórych zadań z zakresu spraw paszportowych prowadzonych przez Wojewodę Śląskiego,

 28. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rydułtowy w przedmiocie udzielenia Powiatowi Wodzisławskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej,

 29. określenia zakresu i formy sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za okres pierwszego półrocza roku budżetowego,

 30. zmiany uchwały Nr XLI/473/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok,

 31. zmian w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na 2006 rok,

 32. udzielenia zgody na zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługującego Domowi Pomocy Społecznej w Gorzycach na nieruchomościach Powiatu Wodzisławskiego, opisanych w księgach wieczystych KW Nr: 51516-W i KW Nr: 38837-W,

 33. wyrażenia woli zbycia - w drodze przetargu - nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Wodzisławiu Śląskim przy skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i dr L. Mendego, będących własnością Powiatu Wodzisławskiego,

 34. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przyjęciu pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Wodzisławskiemu przez Miasto Rydułtowy oraz przekazania jej samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach" w formie dotacji,

 35. wystąpienia do władz ustawodawczych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o zabezpieczenie środków finansowych gwarantujących 30% wzrost wynagrodzeń pracowników służby zdrowia w roku bieżącym i ustalonych na lata następne,

 36. rozpatrzenia skargi Pana G.S. z dnia 19 kwietnia 2006 roku na działalność kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Powyższe projekty uchwał dostępne są w załącznikach
Plik pdf Załącznik nr 01
11‑01‑2011 12:50:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 02
11‑01‑2011 12:49:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
107KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 03
11‑01‑2011 12:49:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
109KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 04
11‑01‑2011 12:48:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 05
11‑01‑2011 12:48:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 06
11‑01‑2011 12:46:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
117KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 07
11‑01‑2011 12:45:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
90KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 08
11‑01‑2011 12:45:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 09
11‑01‑2011 12:44:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
913KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik nr 10
11‑01‑2011 12:44:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 36 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Konior
email: agnieszka.konior@powiatwodzislawski.pl
, w dniu:  11‑01‑2011 10:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  11‑01‑2011 10:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑06‑2016 14:57:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie