Uchwała nr 92/2010 w sprawie określenia zadań dysponenta środków budżetowych, komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie przygotowania projektu budżetu


Uchwała Nr 92/2010
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 2 czerwca 2010 roku

w sprawie: określenia zadań dysponenta środków budżetowych, komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie przygotowania projektu budżetu powiatu, projektu planu finansowego i planu finansowego starostwa oraz w zakresie ustalenia trybu i szczegółowych zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 i 2, art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego

uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się zadania dysponenta środków budżetowych, komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie przygotowania projektu budżetu powiatu, projektu planu finansowego i planu finansowego starostwa oraz w zakresie ustalenia trybu i szczegółowych zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


§ 2

Uchwała określa w szczególności:

1) tryb postępowania w zakresie sporządzania projektu planu finansowego oraz planu finansowego starostwa w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (zwane dalej w treści niniejszej uchwały dochodami celowymi) jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zwane dalej w treści niniejszej uchwały wydatkami celowymi),

2) tryb postępowania oraz zadania jednostek budżetowych i komórek organizacyjnych starostwa w zakresie realizacji określonych w pkt 1 dochodów jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

3) tryb postępowania w zakresie zmian w budżecie, zmian planu finansowego starostwa w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

4) zadania oraz tryb postępowania w przedmiocie dotacji udzielanych z budżetu na cele związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

5) zadania i tryb postępowania w przedmiocie wykonywania przez jednostki budżetowe/ komórki organizacyjne starostwa ciążących na powiecie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych w zakresie procesów związanych z gromadzeniem dochodów celowych jak i dokonywaniem wydatków celowych, których źródłem finansowania będą dochody celowe.

§ 3

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie o ochronie środowiska - należy przez to rozumieć przepisy ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późn. zm.),

2) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

3) rozporządzeniu w sprawie gospodarki finansowej - należy przez to rozumieć przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu
w inną formę prawną (Dz. U. Nr 116 poz. 783 z późn. zm.),

4) zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Wodzisławskiego,

5) staroście - należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Wodzisławskiego,

6) starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.,

7) budżecie - należy przez to rozumieć budżet Powiatu Wodzisławskiego,

8) dysponencie środków budżetowych - należy przez to rozumieć wydział ochrony środowiska starostwa, który w związku z wykonywaniem zadań jest merytorycznie odpowiedzialny za planowanie dochodów jak i realizację, wyodrębnionych w stosownym dziale i rozdziale, wydatków objętych planem finansowym starostwa. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale jednostki budżetowe realizujące zadania o charakterze inwestycyjnym i remontowym, których źródłem finansowania są środki ujęte w budżecie we właściwych dla ochrony środowiska podziałkach klasyfikacji budżetowej, pełnią funkcję dysponenta środków budżetowych.

9) wydziale ochrony środowiska - należy przez to rozumieć właściwą do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej komórkę organizacyjną starostwa,

10) jednostce budżetowej - należy przez to rozumieć powiatową jednostkę budżetową działającą na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy o finansach publicznych.

11) naczelniku wydziału ochrony środowiska - należy przez to rozumieć kierownika komórki organizacyjnej, o której mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu,

12) uchwałach - należy przez to rozumieć odpowiednio uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego i Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,

13) skarbniku - należy przez to rozumieć skarbnika Powiatu Wodzisławskiego,

14) wydziale finansowym - należy przez to rozumieć właściwą do spraw budżetu i finansów komórkę organizacyjną starostwa,

15) rachunku budżetu - należy przez to rozumieć prowadzony w starostwie, wyodrębniony rachunek bankowy służący do dokonywania operacji finansowych ewidencjonowanych w księgach rachunkowych prowadzonych dla potrzeb dokumentowania operacji gospodarczych w zakresie budżetu powiatu,

16) klasyfikacji budżetowej - należy przez to rozumieć stosowaną w sektorze finansów publicznych klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Przepisy ogólne

§ 4

1. Na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy o ochronie środowiska, do budżetu powiatu wpływają dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska jak i administracyjnych kar pieniężnych, zwane dalej dochodami celowymi.

2. Określone w ust. 1 niniejszego paragrafu środki publiczne gromadzone są na wyodrębnionym rachunku budżetu prowadzonym w starostwie.

3. Dochodami celowymi mogą być również dotacje oraz środki przekazywane przez inne podmioty na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

4. Z rachunku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przekazywane są środki na wydatki tytułem pokrycia kosztów realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwane dalej wydatkami celowymi.

5. Środki określone w ust. 4 niniejszego paragrafu przekazywane są na wyodrębniony rachunek bankowy starostwa lub innej jednostki budżetowej w przypadku realizacji przez tę jednostkę zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym.

§ 5

1. Gromadzenie dochodów celowych odbywa się w ramach planu finansowego starostwa.

2. Dokonywanie wydatków celowych odbywa się w ramach planów finansowych starostwa oraz planów finansowych jednostek budżetowych w przypadku realizacji przez te jednostki zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym.

3. Dysponentem środków budżetowych przeznaczonych na sfinansowanie wydatków celowych jest wydział ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8 i następnych niniejszego paragrafu.

4. Naczelnik wydziału ochrony środowiska zapewnia merytoryczną obsługę wykonania budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków celowych. Poprzez merytoryczną obsługę wykonania budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków celowych należy w szczególności rozumieć podejmowanie wszelkich działań zmierzających do zapewnienia racjonalnej i efektywnej gospodarki środkami publicznym jak i przekazywanie informacji uprawnionym podmiotom w przedmiocie procesów związanych z gromadzeniem dochodów publicznych jak i rozdysponowywaniem wydatków publicznych, z wyłączeniem sporządzanych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa sprawozdań budżetowych i finansowych.

5. Obsługę budżetową, kasową i księgową dochodów i wydatków celowych zapewnia skarbnik wraz podległym mu wydziałem finansowym. Poprzez obsługę budżetową, kasową i księgową należy rozumieć w szczególności:

1) podejmowanie działań związanych z rejestracją zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych prowadzonych w starostwie,

2) sporządzanie projektów uchwał oraz zarządzeń w przedmiocie zmiany budżetu
lub też zmiany planu finansowego starostwa,

3) sporządzanie określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa sprawozdań budżetowych i finansowych,

4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wyodrębnionym rachunku bankowym na zlecenie dysponenta środków budżetowych.

6. Kierownicy powiatowych jednostek budżetowych, kierownicy komórek organizacyjnych starostwa wykonują jedynie te zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są ujęte przez dysponenta środków budżetowych w projekcie planu finansowego oraz w planie finansowym, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 uchwały. Podejmowanie innych działań z zaangażowaniem wydatków celowych bez uzgodnienia z dysponentem środków budżetowych jest niedopuszczalne.

7. Wzajemne prawa i obowiązki stron w zakresie realizacji, przez podmioty o których mowa w § 6 pkt 3-4 uchwały, zadań finansowanych bądź też współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu powiatu określa umowa oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

8. Jednostki budżetowe realizujące zadania o charakterze remontowym i inwestycyjnym ujęte w stosownych dla ochrony środowiska podziałkach klasyfikacji budżetowej pełnią funkcję dysponenta środków budżetowych.

9. Jednostki, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, samodzielnie gospodarują przyznanymi środkami przeznaczonymi na wydatki celowe w ramach przyznanego planu finansowego ujętego w stosownych dla ochrony środowiska podziałkach klasyfikacji budżetowej.

10. Informację w sprawie przyznania jednostkom budżetowym dodatkowych środków przeznaczonych na realizację zadań o charakterze remontowym i inwestycyjnym i związanych z tymi środkami planami finansowymi, przekazuje tym jednostkom wydział finansowy na wniosek wydziału ochrony środowiska.

11. Jednostki budżetowe otrzymują dodatkowe środki budżetowe na zadania w zakresie ochrony środowiska po przeprowadzeniu postępowania określonego § 8 uchwały, bądź też po dokonaniu w ciągu roku budżetowego zmian planu finansowego lub zmiany zadań finansowanych ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska.

12. W przypadku realizacji przez starostwo zadań o charakterze remontowym i inwestycyjnym ujętych we właściwych dla ochrony środowiska podziałkach klasyfikacji budżetowej, funkcję dysponenta środków budżetowych pełni właściwa do spraw remontów i inwestycji komórka organizacyjna starostwa. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się w tym przypadku odpowiednio.

§ 6

Wydatki celowe mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane przez:

1) starostwo,

2) inne powiatowe jednostki budżetowe,

3) posiadające osobowość prawną powiatowe jednostki organizacyjne,

4) inne podmioty oraz nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne,
jeśli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,


§ 7

1. Wydatki ponoszone tytułem pokrycia kosztów realizacji zadań jednostek określonych w § 6 uchwały ujmowane są w planie finansowym starostwa, w stosownych dla ochrony środowiska podziałkach klasyfikacji budżetowej.

2. Wydatki ponoszone tytułem pokrycia kosztów realizacji zadań inwestycyjnych
i remontowych wykonywanych przez jednostki określone w § 6 pkt 2 uchwały ujmowane są w planie finansowym tych jednostek, w stosownych dla ochrony środowiska podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Zasady postępowania w zakresie przygotowania projektu budżetu powiatu, projektów planów finansowych oraz planów finansowych jednostek budżetowych.

§ 8

1. Gromadzenie dochodów jak i dokonywanie wydatków celowych odbywa się na podstawie planów dochodów i wydatków ujętych w stosownych dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej podziałkach klasyfikacji budżetowej, stanowiących element planu finansowego starostwa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Dokonywanie wydatków celowych o charakterze remontowym i inwestycyjnym odbywa się w ramach planów wydatków ujętych w stosownych dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej podziałkach klasyfikacji budżetowej, przekazanych jednostkom budżetowym

3. W okresie prowizorium budżetowego gospodarowanie dochodami i wydatkami celowymi odbywa się na podstawie projektu planu finansowego stanowiącego element projektu budżetu. Postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

4. Projekty planu finansowego oraz plan finansowy starostwa obejmujące plany dochodów celowych jak i wydatków celowych sporządza dysponent środków budżetowych, uwzględniając przewidywaną kwotę dochodów z tytułów wymienionych w § 4 ust. 1 uchwały jak i przewidywaną kwotę wydatków obejmującą koszty realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonywanych przez starostwo oraz inne jednostki i podmioty wymienione § 6 uchwały.

5. Kierownicy komórek organizacyjnych starostwa, kierownicy powiatowych jednostek budżetowych jak również kierownicy posiadających osobowość prawną powiatowych jednostek organizacyjnych przekazują dysponentowi środków budżetowych informacje w sprawie planowanych w roku budżetowym przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w formie wniosku, którego wzór określi naczelnik wydziału ochrony środowiska.

6. Jeśli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonywane przez jednostki określone w § 6 pkt 4 uchwały mogą być dofinansowane w formie dotacji celowej pochodzącej z budżetu powiatu. Zasady postępowania określone ust. 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

7. Dysponent środków budżetowych dokonuje merytorycznej oceny wniosków złożonych w trybie określonym w ust. 4-5 niniejszego paragrafu uwzględniając w szczególności wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa cele i zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak również przewidywaną wysokość wpływów z tytułów określonych w § 4 uchwały.

8. Po dokonaniu określonej w ust. 7 niniejszego paragrafu oceny, dysponent środków budżetowych przedkłada na posiedzeniu zarządu informację zawierającą planowane na kolejny rok budżetowy przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które będą finansowane z środków budżetowych.

9. Rozpatrzenie i zaakceptowanie przez zarząd propozycji złożonych przez dysponenta środków budżetowych jest podstawą do sporządzenia materiałów do projektu budżetu w zakresie dochodów i wydatków celowych w trybie określonym w § 9 uchwały. Dysponent środków budżetowych przeprowadza postępowanie, o którym mowa w § 8 uchwały w czasie umożliwiającym terminowe przekazanie materiałów do projektu budżetu powiatu na kolejny rok budżetowy.

§ 9

1. Dysponent środków budżetowych opracowuje materiały do projektu uchwały budżetowej.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 opracowywane są z użyciem formularzy przekazanych przez wydział finansowy (wnioski budżetowe).

3. Wnioski budżetowe, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu opracowywane są w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej i zawierają przewidywane kwoty wydatków celowych jak i dochodów celowych.

4. Wniosek w przedmiocie projektu budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów i wydatków celowych, przekazywany jest przez dysponenta środków budżetowych do wydziału finansowego, a następnie po weryfikacji formalnej jak i z punktu widzenia założeń przyjętych do budżetu na kolejny rok budżetowy oraz przyjęciu przez zarząd stanowi podstawę do sporządzenia informacji, o której mowa w § 10 ust. 1 uchwały.

§ 10

1. Dysponent środków budżetowych po otrzymaniu, w terminie określonym w art. 248 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, informacji o kwotach dochodów i wydatków celowych sporządza projekt planu finansowego (preliminarz budżetowy) w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej.

2. Dysponenci środków budżetowych sporządzają projekty planów finansowych z użyciem formularzy według wzoru określonego w odrębnej uchwale zarządu.

3. W terminie określonym w art. 248 ust. 2 ustawy o finansach publicznych dysponent środków budżetowych opracowuje preliminarz budżetowy w zakresie dochodów i wydatków celowych, z uwzględnieniem kwot dochodów i wydatków zawartych w informacji określonej w ust. 1.

4. Przekazane do starostwa preliminarze budżetowe podlegają weryfikacji pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej.

5. Upoważnia się skarbnika do dokonania w imieniu zarządu określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu weryfikacji projektu planu finansowego dochodów i wydatków celowych.

6. Skarbnik, w przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy preliminarzem budżetowym, a projektem budżetu wprowadza stosowne zmiany w preliminarzu oraz powiadamia o powyższym fakcie dysponenta środków budżetowych w terminie określonym w § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej.

7. Po dokonanej weryfikacji skarbnik przedkłada stosowną informację na posiedzeniu zarządu.

8. Zweryfikowany preliminarz budżetowy stanowi podstawę gospodarki finansowej starostwa w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia budżetu i w konsekwencji opracowania planu finansowego.

§ 11

1. W terminie określonym w art. 249 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych wydział ochrony środowiska otrzymuje informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków celowych.

2. Dysponent środków budżetowych dostosowuje projekt planu finansowego starostwa w zakresie dochodów i wydatków celowych do kwot ujętych w uchwale budżetowej.

3. W terminie określonym w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej, na podstawie informacji określonej w ust. 1, dysponent środków budżetowych sporządza plan finansowy w zakresie dochodów i wydatków celowych.

4. Plan, o którym mowa w ust. 3 sporządzany jest w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej i podpisywany jest przez starostę i skarbnika lub osoby ich zastępujące.

Zasady postępowania w zakresie pobierania dochodów, wykonywania wydatków
oraz realizacji dyspozycji pieniężnych na rachunkach bankowych powiatu.

§ 12

1. Dochody celowe gromadzone są na rachunku budżetu.

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przekazywane są z rachunku budżetu na wyodrębniony rachunek starostwa lub jednostki budżetowej, z których następnie dokonywane są płatności tytułem pokrycia kosztów realizacji wyżej wymienionych zadań.

3. Dyspozycja środkami pieniężnymi na rachunku bankowego starostwa, polega na obciążeniu wyżej wymienionego rachunku kwotą wynikającą z zaciągniętego zobowiązania i uznaniu rachunku bankowego wierzyciela. W wyjątkowych wypadkach, na wniosek dysponenta środków budżetowych dokonuje się płatności gotówkowych.

4. Z rachunku bankowego starostwa przekazywane są również dotacje dla podmiotów określonych w § 6 ust. 3 i 4 uchwały.

5. Płatności związane z pokryciem kosztów realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej dokonywane są w ciężar rachunku bankowego starostwa, za wyjątkiem płatności dokonywanych przez jednostki budżetowe w związku z realizowanymi przez nie zadaniami o charakterze remontowym i inwestycyjnym.

6. Komórki organizacyjne starostwa oraz inne powiatowe jednostki budżetowe przekazują do wydziału ochrony środowiska dokumenty stanowiące podstawę dokonania płatności, za wyjątkiem jednostek budżetowych realizujących zadania o charakterze remontowym i inwestycyjnym samodzielnie dokonujących płatności w ramach przyznanych im planów finansowych wydatków.

§ 13

1. W zakresie realizacji wydatków objętych planem finansowym starostwa stosuje
się, zgodnie z treścią art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zasadę funkcjonalnego rozdzielenia dysponowania środkami budżetowymi i w konsekwencji merytorycznej odpowiedzialności za dokonywane wydatki celowe od ich kasowej realizacji i kontroli, które to zadania wykonywane są przez skarbnika oraz podległe mu służby finansowe starostwa.

2. Stosownie do zasady, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dysponent środków budżetowych przedkłada do wydziału finansowego opisaną fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy gdzie przeprowadza się wstępną kontrolę pod kątem:

1) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

2) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Podpis skarbnika, głównego księgowego jednostki lub innej upoważnionej osoby złożony na dokumencie księgowym stanowi dowód przeprowadzenia wstępnej kontroli.

3. Przygotowany w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu dokument księgowy przedkłada się do zatwierdzenia staroście lub innej upoważnionej osobie.

§ 14

1. Środki na wydatki jednostek określonych w § 6 pkt 3 uchwały przekazywane są w formie dotacji celowej z budżetu powiatu.

2. W formie dotacji celowej mogą być finansowane lub dofinansowane zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonywane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których Powiat Wodzisławski jest organem założycielskim.

3. Przekazanie dotacji celowej jednostkom, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 14 poz.89 z późn. zm.), z uwzględnieniem celów i zadań określonych w ustawie o ochronie środowiska.

4. Właściwa do spraw zdrowia komórka organizacyjna starostwa współdziała z dysponentem środków budżetowych w zakresie udzielenia dotacji celowej jednostkom, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, sporządzając, wynikające z ustawy określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz innych przepisów prawnych w zakresie ochrony zdrowia, projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów niezbędnych w związku z udzieleniem dotacji celowej samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

5. Podstawą formalnoprawną przekazania dotacji celowej jest umowa, której projekt sporządza dysponent środków budżetowych.

6. Jeżeli co innego nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa umowa, o której mowa w ust. 3, powinna zawierać:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania.

7. Środki na dotacje celowe uruchamiane są na podstawie dyspozycji sporządzonej przez dysponenta środków budżetowych według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Nr 327/2009 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie określenia zadań dysponentów środków budżetowych w zakresie przygotowania projektu budżetu powiatu, projektów planów finansowych oraz planów finansowych, a także ustalenia trybu i szczegółowych zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu.

8. Dysponent środków budżetowych jest zobowiązany do przekazania dyspozycji uruchomienia dotacji w czasie umożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania.

9. W razie konieczności do dyspozycji uruchomienia dotacji załącza się kopię dokumentu stanowiącego podstawę powstania zobowiązania budżetu.

10. Wydział finansowy niezwłocznie, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu dokonuje przelewu kwoty ujętej w dyspozycji uruchomienia dotacji z rachunku bankowego budżetu na rachunek bankowy starostwa, a następnie z rachunku bankowego starostwa na rachunek wskazany w dyspozycji uruchomienia dotacji.

11. Dysponent środków budżetowych sprawuje nadzór i kontrolę nad przekazanymi w formie dotacji celowej środkami publicznymi z punktu widzenia nom zawartych w ustawie o ochronie środowiska jak i postanowień ujętych w zawartej z jednostkami realizującymi zadanie umowie dotacyjnej.

12. Dysponent środków budżetowych rozlicza udzieloną z budżetu dotację na podstawie przedłożonych przez podmiot dotowany faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych.

13. Potwierdzenie rozliczenia wraz z kopiami dokumentów, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu przekazywane jest do wydziału finansowego.

§ 15

1. Na zasadach i w granicach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dofinansowanie zadań o charakterze w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w formie dotacji celowej mogą otrzymać inne niż określone w § 6 uchwały podmioty oraz nieposiadające osobowości prawnej jednostki organizacyjne.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, mogą w szczególności otrzymać jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień zawartych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz w ustawie o finansach publicznych, a także organizacje pozarządowe w granicach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

3. Określone w § 14 uchwały zasady postępowania stosuje się odpowiednio.

§ 16

Dysponent środków budżetowych prowadzi dokumentację umów oraz innych czynności prawnych, których skutkiem są dotacje, stanowiące wydatek budżetowy.

§ 17

1. Bezsporne kwoty dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu stanowią nadpłaty.

2. Zwrotu nadpłat dokonuje się na pisemny wniosek osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, uprawnionej do zwrotu nadpłaty.

3. Podstawą dokonania zwrotu nadpłaty jest sporządzone przez naczelnika wydziału ochrony środowiska pisemne polecenie zwrotu, podpisane przez starostę i skarbnika, odnotowane we wniosku o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 18

1. Starostwo może zaciągać zobowiązania na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym z uwzględnieniem realnej kwoty dochodów celowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

2. Dysponent środków budżetowych przygotowuje dokumenty na podstawie, których zaciągane będą zobowiązania, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględniając stan środków na rachunku jak i planowane wpływy w kolejnych okresach sprawozdawczych.

3. Zobowiązania z tytułu umów wieloletnich mogą być zaciągane tylko w wypadku, gdy umowy te znajdują umocowanie w obowiązujących przepisach prawa, udzielonych upoważnieniach, uzasadnione są odpowiednimi programami prac i są zawierane zgodnie z terminami wprowadzonymi przepisami o zamówieniach publicznych.

4. Postanowienia § 18 uchwały stosuje się odpowiednio w przypadku realizacji
przez jednostki budżetowe zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym ujętych w stosownych dla ochrony środowiska podziałkach klasyfikacji budżetowej.


§ 19

1. Uruchamianie środków finansowych na wydatki celowe starostwa odbywa się,
z zastrzeżeniem zawartym w ust. 2 niniejszego paragrafu, po otrzymaniu od dysponenta środków budżetowych opisanej faktury, rachunku lub innego dokumentu księgowego, potwierdzających w szczególności celowość dokonywania wydatku jak i jego zgodność z zatwierdzonym planem finansowym starostwa, z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 13 uchwały.

2. Uruchamianie środków finansowych na dotacje celowe odbywa się w trybie określonym w § 14 i § 15 uchwały.

3. Operacje pieniężne i rachunkowo-księgowe związane z uruchomieniem środków finansowych dokonywane są przez wydział finansowy.

4. Wydział finansowy dokonuje stosownych zapisów w księgach rachunkowych w zakresie zaangażowanych dochodów jak i wydatków, zgodnie z wyciągiem z rachunku bankowego budżetu.

§ 20

1. Dysponent środków budżetowych prowadzi ewidencję wydatków - uwzględniając klasyfikację paragrafów wydatków, określoną w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - umożliwiającą ustalenie wielkości zaangażowanych środków, wysokości poniesionych wydatków oraz ich zgodności z planem finansowym.

2. Dysponent środków budżetowych stosuje określoną w powszechnie obowiązujących przepisach prawa klasyfikację wydatków strukturalnych umożliwiającą wyodrębnienie wyżej wymienionych wydatków z całości wydatków, których źródłem finansowania
są krajowe środki publiczne.

§ 21

1. Wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z poczynionych nakładów.

2. Wydział finansowy oraz jednostki budżetowe prowadzą ewidencję kosztów realizacji inwestycji umożliwiającą ustalenie źródeł finansowania inwestycji, wielkości zaangażowania środków, w tym otrzymanych od innych jednostek organizacyjnych.

3. Dysponent środków budżetowych zobowiązany jest do udzielania wydziałowi finansowemu wszelkich informacji (również w formie pisemnej) niezbędnych do prawidłowego rozliczenia wydatków budżetowych.

4. Jednostki budżetowe zobowiązane są do udzielania wydziałowi finansowemu wszelkich informacji (również w formie pisemnej) niezbędnych do prawidłowego rozliczenia wydatków budżetowych.

§ 22

1. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowią, o ile przepisy szczególne nie przewidują inaczej, dochód powiatu.

2. Koszty prowadzenia rachunku bankowego są wydatkiem związanym z prowadzeniem rachunku bankowego.

Zasady postępowania w zakresie dokonywania zmian w budżecie oraz zmiany w planu finansowego starostwa.

§ 23

1. Zmiana planu finansowego starostwa w części dotyczącej wydatków celowych dokonywana jest na wniosek dysponenta środków budżetowych.

2. Decyzję w przedmiocie zmiany planu finansowego starostwa podejmuje starosta w formie zarządzenia.

3. Jeżeli skutkiem zmiany planu finansowego będzie zmiana budżetu, decyzję
w przedmiotowej sprawie podejmuje zarząd zmieniając budżet we własnym zakresie lub występując z inicjatywą uchwałodawczą w przedmiocie zmiany budżetu.

§ 24

1. Określony w § 23 ust. 1 uchwały wniosek przekazywany jest do wydziału finansowego.

2. Przygotowanie projektów uchwał w przedmiocie zmian w budżecie, lub jakichkolwiek innych zmian uchwały w sprawie budżetu powiatu, jak również przygotowanie projektów zarządzeń w przedmiocie zmian planu finansowego starostwa należy do wyłącznej właściwości wydziału finansowego.

3. Wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu projekty uchwał przedkłada na posiedzeniu zarządu skarbnik lub osoba go zastępująca.

4. Projekty zarządzeń, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przedkłada staroście skarbnik lub osoba go zastępująca.

5. Z inicjatywą w sprawie zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą występować dysponent środków budżetowych, a w wyjątkowych wypadkach z urzędu skarbnik lub osoba go zastępująca.

§ 25

1. Dysponent środków budżetowych niezwłocznie przesyła do wydziału finansowego wnioski dotyczące zmian w budżecie, lub jakichkolwiek innych zmian uchwały w sprawie budżetu powiatu jak również wnioski w sprawie zmiany planu finansowego starostwa załączając do przesłanych dokumentów uzasadnienie, a także w razie konieczności, kopie dokumentów niezbędnych do opracowania projektów uchwał. Wnioski sporządzane są w pełnej szczegółowości tj. działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

2. Dysponent środków budżetowych są zobowiązani do złożenia wszelkich wyjaśnień ustnych lub pisemnych umożliwiających prawidłowe przygotowanie uchwał i zarządzeń, w tym do stosowania właściwej klasyfikacji budżetowej.

3. Wydział finansowy na podstawie przesłanych dokumentów sporządza projekty uchwał i zarządzeń.

4. Do dokumentów niezbędnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zalicza się w szczególności:

1) umowy w sprawie przekazania pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego,

2) umowy dotacyjne zawarte z podmiotami zaliczanymi do sektora finansów publicznych takimi jak samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury,

3) umowy dotacyjne zawarte na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),

4) umowy (porozumienia) dotacyjne zawarte z organami administracji rządowej,

5) decyzje, na podstawie których budżet powiatu zostanie zasilony dotacją pochodzącą z budżetu państwa,

6) umowy cywilnoprawne, których skutkiem będzie zasilenie budżetu środkami pieniężnymi stanowiącymi dochód budżetowy.

5. Po podjęciu uchwał w sprawie zmian w budżecie lub jakichkolwiek innych zmian uchwały w sprawie budżetu jak również po podjęciu zarządzenia w przedmiocie zmiany planu finansowego starostwa dysponent środków budżetowych powiadamiany
jest pisemnie przez wydział finansowy.

Sprawozdawczość budżetowa

§ 26

1. W terminach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa wydział finansowy sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe jednostkowe dla starostwa i zbiorcze dla powiatu.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 sporządzane są na podstawie danych zawartych w ewidencji księgowej prowadzonej dla potrzeb budżetu i starostwa.

3. Jednostki, o których mowa w § 5 ust. 8 uchwały sporządzają jednostkowe sprawozdania finansowe i budżetowe.

§ 27

1. Wydział finansowy, oraz jednostki, o których mowa w § 5 ust. 8 uchwały prowadzą pozabilansową ewidencję księgową wydatków strukturalnych.

2. Zapisy dokonane w ewidencji określonej w ust. 1 są podstawą sporządzenia sprawozdań jednostkowych Rb-WS o wydatkach strukturalnych.

Postanowienia końcowe.

§ 28

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio postanowienia uchwały Nr 327/2009 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie określenia zadań dysponentów środków budżetowych w zakresie przygotowania projektu budżetu powiatu, projektów planów finansowych oraz planów finansowych, a także ustalenia trybu i szczegółowych zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu.

2. W roku budżetowym 2010 dokonywanie wydatków celowych odbywa się z zastosowaniem rozwiązań przyjętych w niniejszej uchwale, w oparciu o obwiązujący plan budżetu, uwzględniający planowane na 2010 rok przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, które były podstawą sporządzenia planu wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ujętego w budżecie powiatu na 2010 rok.

3. Jednostki określone w § 6 uchwały zwracają się w formie pisemnej do wydziału ochrony środowiska o uruchomienie środków, przekazanie dotacji bądź też przekazanie planu w stosownych dla ochrony środowiska podziałkach klasyfikacji budżetowej.

§ 29

Uchyla się Uchwałę Nr 76/2010 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie określenia zadań dysponenta środków budżetowych, komórek organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie przygotowania projektu budżetu powiatu, projektu planu finansowego i planu finansowego starostwa oraz w zakresie ustalenia trybu i szczegółowych zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i wydatków, przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 30

Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi.

§ 31

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Damian Majcherek Wicestarosta Starosta

2. Mieczysław Kowalski

3. Tadeusz SobalaInformacja wytworzona przez:
Katarzyna Froncek
email: katarzyna.froncek@powiatwodzislawski.pl tel.:32 453 97 53 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  31‑01‑2011 11:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  31‑01‑2011 11:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑08‑2014 14:23:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie