Uchwała 20/2010 w sprawie zmiany Uchwały Nr 327/2009 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie określenia zadań dysponentów środków budżetowych


Uchwała Nr 20/2010
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 327/2009 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie określenia zadań dysponentów środków budżetowych w zakresie przygotowania projektu budżetu powiatu, projektów planów finansowych oraz planów finansowych, a także ustalenia trybu i szczegółowych zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu.

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2, art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego

uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 327/2009 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie określenia zadań dysponentów środków budżetowych w zakresie przygotowania projektu budżetu powiatu, projektów planów finansowych oraz planów finansowych, a także ustalenia trybu i szczegółowych zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu w ten sposób, że:

1) w § 2 uchwały po punkcie 3 dodaje się punkt 31 o brzmieniu:

31) rozporządzeniu w sprawie gospodarki finansowej - należy przez to rozumieć przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjną (Dz. U. Nr 116 poz. 783 z późn. zm.).

2) § 4 ust 6 otrzymuje następujące brzmienie:

6. Skarbnik, w przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy preliminarzem budżetowym, a projektem budżetu wprowadza stosowne zmiany w preliminarzu oraz powiadamia o powyższym fakcie dysponenta środków budżetowych w terminie określonym w § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej.

3) § 5 ust 6 otrzymuje następujące brzmienie:

6. Skarbnik, w przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy preliminarzem budżetowym, a projektem budżetu wprowadza stosowne zmiany w preliminarzu oraz powiadamia o powyższym fakcie dysponenta środków budżetowych w terminie określonym w § 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej.

4) po § 5 dodaje się § 51 o następującym brzmieniu:

§ 51

1. W terminie określonym w art. 249 ust 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych kierownicy powiatowych jednostek budżetowych otrzymują informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz o wysokości dotacji i wpłat
do budżetu.

2. Kierownicy powiatowych jednostek budżetowych dostosowują projekty planów finansowych do kwot ujętych w uchwale budżetowej.

3. W terminie określonym w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej, na podstawie informacji określonej w ust. 1, kierownicy powiatowych jednostek budżetowych sporządzają plany finansowe swoich jednostek.

4. Zasady określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do kierowników komórek organizacyjnych starostwa będących dysponentami środków budżetowych w rozumieniu niniejszej uchwały, z tym że przygotowane -odpowiednio do zadań wykonywanych przez właściwe komórki organizacyjne- plany finansowe podpisywane są przez starostę i skarbnika lub osoby ich zastępujące.

5. Plany finansowe powiatowych jednostek budżetowych sporządzane są w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

6. W planie finansowym starostwa ujmuje się, zgodnie z treścią art. 249 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, wszelkie wydatki nie ujęte w planach finansowych innych powiatowych jednostek budżetowych, a w szczególności wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego i zarządu, dotacje, wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie części subwencji ogólnej oraz płatności i składki wpłacane na rzecz instytucji krajowych i zagranicznych.

7. Dysponenci środków budżetowych stosownie do nałożonych zadań, zapewniają merytoryczną obsługę dotacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

5) § 24 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

§ 24

Na zasadach i w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i upoważnień udzielonych przez zarząd, kierownicy powiatowych jednostek budżetowych dokonują, stosownych zmian planów finansowych kierowanych jednostek budżetowych.

6) po § 24 ww. uchwały dodaje się § 241 o następującym brzmieniu:

§ 241

1. Kierownicy powiatowych jednostek budżetowych samodzielnie dokonują zmiany planów finansowych polegających na przeniesieniu kwot wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2. Określone w ust. 1 zmiany planów finansowych nie mogą naruszać ustalonej w budżecie struktury planu wydatków i w związku z tym niedopuszczalne jest samodzielne przenoszenie planowanych kwot wydatków pomiędzy rodzajami wydatków tj. pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, a także pomiędzy grupami i podgrupami wydatków ujętymi w obowiązującej uchwale budżetowej, a w szczególności pomiędzy:

1) wydatkami jednostek budżetowych (wydatki bieżące), w tym:

a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

b) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,

2) dotacjami na zadania bieżące,

3) świadczeniami na rzecz osób fizycznych (wydatki bieżące),

4) wydatkami na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące),

5) wydatkami przypadającymi do spłaty w danym roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. (wydatki bieżące),

6) wydatkami na obsługę długu j.s.t. (wydatki bieżące),

7) inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi (wydatki majątkowe), w tym:

a) inwestycjami związanymi z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,

8) zakupem i objęciem akcji i udziałów (wydatki majątkowe),

9) wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego (wydatki majątkowe).

3. Zmiany dokonane z naruszeniem zasad określonych w ust. 2 uważa się za niedokonane, a kierownicy powiatowych jednostek budżetowych są zobowiązani do dostosowania planów finansowych wydatków do stanu poprzedzającego wydanie zarządzeń w przedmiocie zmiany tychże planów.

4. Do postępowania w przedmiocie zmiany planów finansowych powiatowych jednostek budżetowych, których skutkiem będzie zmiana budżetu zastosowanie mają §§ 21-23 niniejszej uchwały.

5. Kierownicy powiatowych jednostek budżetowych są zobowiązani do zachowania szczególnej staranności podczas samodzielnego dokonywania zmiany planu finansowego wydatków uwzględniając w aktualną wysokość kwot przyznanych z budżetu na wydatki w stosownych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

6. Zmiany planu finansowego wydatków dotknięte błędem polegającym w szczególności na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty wyższej niż faktycznie przyznana uważa się za niedokonane, a kierownicy jednostek budżetowych są zobowiązani do dostosowania planów finansowych wydatków do stanu poprzedzającego wydanie zarządzeń w przedmiocie zmiany tychże planów.

7. Stosownie do treści § 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej kierownicy samorządowych jednostek budżetowych informują zarząd powiatu o dokonanych zamianach w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dokonania zmiany. Termin określony powyżej uważa się za dochowany jeśli pismo kierownika jednostki wpłynie do starostwa w czasie umożliwiającym wprowadzenie go do porządku obrad najbliższego, w stosunku do dnia wydania zarządzenia, posiedzenia zarządu. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za terminowość przekazywania zarządowi informacji w przedmiocie zmiany planu wydatków rachunku dochodów własnych.

8. Zmiany, o których nie poinformowano zarządu w trybie określonym w ust. 7 lub poinformowano nie dochowując ww. terminu uważa się za niedokonane, a kierownicy jednostek budżetowych są zobowiązani do dostosowania planów finansowych wydatków do stanu poprzedzającego wydanie zarządzeń w przedmiocie zmiany tychże planów.

9. Zaleca się aby zmiany planów finansowych dokonywać w takim czasie, w którym jednostka będzie w stanie przekazać informację o dokonanych zmianach przed zakończeniem miesiąca, kwartału i półrocza. O zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego należy poinformować zarząd nie później niż do końca roku budżetowego.

10. Skarbnik sprawuje nadzór nad prawidłowością dokonywanych zmian planów finansowych jednostek budżetowych biorąc pod uwagę dane wynikające z ewidencji księgowej prowadzonej dla potrzeb budżetu powiatu oraz przekazuje kierownikom jednostek budżetowych informacje w przedmiocie uznania za niedokonane zmian planów w sytuacji określonej w ust. ust. 3, 6 i 8.

  1. Jednostki budżetowe dokonujące wydatków w ramach działów 801 ("Oświata
    i wychowanie") oraz 854 ("Edukacyjna opieka wychowawcza") klasyfikacji budżetowej przekazują informacje, o których mowa w ust. 7 do zarządu jak i wydziału oświaty.

12. Wydział oświaty na podstawie informacji jednostkowych sporządza informację zbiorczą w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej i przekazuje ww. informację do wydziału finansowego nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio.

13. Do zmian planu finansowego starostwa stosuje się odpowiednio tryb postępowania określony w § 241 uchwały. Wnioski w przedmiocie zmiany planu finansowego starostwa składane są z zastosowaniem zasad określonych w §§ 21-23 niniejszej uchwały.

7) po § 241 ww. uchwały dodaje się § 242 o następującym brzmieniu:

§ 242

1. W roku budżetowym 2010 kierownicy jednostek budżetowych dokonują przeniesień planowanych kwot wydatków w stosunku do środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych.

2. Stosownie do treści § 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej kierownicy samorządowych jednostek budżetowych informują zarząd powiatu o dokonanych zamianach w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dokonania zmiany. Termin określony powyżej uważa się za dochowany jeśli pismo kierownika jednostki wpłynie do starostwa w czasie umożliwiającym wprowadzenie go do porządku obrad najbliższego, w stosunku do dnia wydania zarządzenia, posiedzenia zarządu. Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za terminowość przekazywania zarządowi informacji w przedmiocie zmiany planu wydatków rachunku dochodów własnych.

3. Zmiany, o których nie poinformowano zarządu w trybie określonym w ust. 2 lub poinformowano nie dochowując ww. terminu uważa się za niedokonane, a kierownicy powiatowych jednostek budżetowych są zobowiązani do dostosowania planów finansowych wydatków do stanu poprzedzającego wydanie zarządzeń w przedmiocie zmiany tychże planów.

4. Postanowienia zawarte w § 241 ust. ust. 9 - 12 stosuje się odpowiednio.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Członkowie Zarządu:1. Damian Majcherek Wicestarosta Starosta

2. Mieczysław Kowalski


3. Tadeusz Sobala
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Froncek
email: katarzyna.froncek@powiatwodzislawski.pl tel.:32 453 97 53 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  31‑01‑2011 11:22:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  31‑01‑2011 11:22:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑08‑2014 13:02:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie