Uchwała 327/2009 w sprawie określenia zadań dysponentów środków budżetowych w zakresie przygotowania projektu budżetu powiatu, projektów planów finansowych oraz planów finansowych


Uchwała Nr 327/2009
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 23 grudnia 2009 roku

 

 

 

w sprawie: określenia zadań dysponentów środków budżetowych w zakresie przygotowania projektu budżetu powiatu, projektów planów finansowych oraz planów finansowych, a także ustalenia trybu i szczegółowych zasad postępowania w przedmiocie wykonywania budżetu powiatu.

 

 

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2, art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

 

 

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się szczegółowe zasady w zakresie przygotowania projektu uchwały budżetowej oraz wykonywania budżetu powiatu, a w szczególności:

1) tryb postępowania w zakresie sporządzania projektów planów finansowych oraz planów finansowych,

2) tryb postępowania w zakresie realizacji dochodów budżetowych,

3) tryb postępowania w zakresie zwrotu nadpłat,

4) zasady zaciągania zobowiązań, których skutkiem będzie wydatek budżetowy,

5) zasady dokonywania wydatków budżetowych,

6) określenie rodzaju operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych jednostek i budżetu,

7) tryb postępowania w zakresie zmian w budżecie, oraz jakichkolwiek innych zmian uchwały w sprawie budżetu powiatu,

8) tryb postępowania w zakresie wykonania zobowiązań powstałych z tytułu zawartych umów/ porozumień oraz innych czynności/ zdarzeń prawnych, których skutkiem będzie zasilenie budżetu powiatu środkami finansowymi, w szczególności dotacjami celowymi,

9) tryb postępowania w zakresie wykonania zobowiązań powstałych z tytułu zawartych umów/ porozumień oraz innych czynności/ zdarzeń prawnych, których skutkiem będzie wydatek budżetowy w formie dotacji,

10) tryb postępowania w okresie przejściowym.

 

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć przepisy ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),

2) ustawie wprowadzającej - należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241),

3) ustawie o finansach publicznych z 2005 roku - należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

4) budżecie - należy przez to rozumieć budżet powiatu wodzisławskiego,

5) dysponentach środków budżetowych - należy przez to rozumieć kierowników powiatowych jednostek budżetowych upoważnionych do kasowej realizacji wydatków objętych ich planem finansowym oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, którzy w związku z wykonywaniem zadań są merytorycznie odpowiedzialni za realizację wydatków objętych planem finansowym starostwa,

6) rachunkach dochodów własnych - należy przez to rozumieć rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzonych na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych z 2005 roku, nie dłużej niż do końca roku budżetowego 2010,

7) wydzielonych rachunkach - wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,

8) jednostce budżetowej - należy przez to rozumieć powiatową jednostkę budżetową;

9) należnościach budżetowych roku ubiegłego - należy przez to rozumieć środki finansowe, które wpłynęły na rachunek bankowy w bieżącym roku budżetowym, ale na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa stanowią należność roku ubiegłego;

10) należnościach roku przyszłego należy przez to rozumieć środki finansowe, które wpłynęły na rachunek bankowy w bieżącym roku budżetowym, ale na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa stanowią należność roku kolejnego (następnego) roku budżetowego

11) uchwałach - należy przez to rozumieć odpowiednio uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego i Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,

12) organie stanowiącym - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Wodzisławskiego,

13) zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Wodzisławskiego,

14) staroście - należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Wodzisławskiego,

15) starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.;

16) skarbniku - należy przez to rozumieć skarbnika Powiatu Wodzisławskiego;

17) wydziale finansowym - należy przez to rozumieć właściwą do spraw budżetu i finansów komórkę organizacyjną starostwa;

18) wydziale oświaty należy przez to rozumieć właściwą do spraw edukacji komórkę organizacyjną starostwa sprawującą merytoryczny nadzór na jednostkami organizacyjnymi oświaty;

19) rachunkach bankowych - należy przez to rozumieć odpowiednio rachunki bieżące lub pomocnicze jednostek budżetowych;

20) rachunkach bankowych budżetu - należy przez to rozumieć prowadzone w starostwie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wydanymi na podstawie tychże przepisów wewnętrznymi regulacjami, wyodrębnione rachunki bankowe służące do dokonywania operacji finansowych ewidencjonowanych w księgach rachunkowych prowadzonych dla potrzeb dokumentowania operacji gospodarczych w zakresie budżetu powiatu, w szczególności ewidencjonowanych na koncie 133 "Rachunek budżetu";

21) klasyfikacji budżetowej - należy przez to rozumieć stosowaną w sektorze finansów publicznych klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,

22) wydatkach niewygasających - rozumie się przez to wydatki ujęte w stosownej uchwale organu stanowiącego wydanej na podstawie ustawy o finansach publicznych.

 

 

Zasady postępowania w zakresie przygotowania projektu budżetu powiatu, projektów planów finansowych oraz planów finansowych jednostek budżetowych.

 

§ 3

1. Na zasadach i w terminach określonych w odrębnej uchwale organu stanowiącego dysponenci środków budżetowych otrzymują wytyczne oraz formularze niezbędne
do opracowania wniosków do projektu budżetu powiatu na kolejny rok budżetowy.

2. Określone w ust. 1 wnioski opracowywane w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej, zawierają w szczególności przewidywane kwoty wydatków jak i dochodów budżetowych.

3. Na podstawie wniosków, kalkulacji własnych, wytycznych jak i informacji przekazanych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa wydział finansowy przygotowuje projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu wraz załącznikami.

4. Projekt uchwały określonej w ust. 3 wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały zarządu sporządzonej na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych przedstawia na posiedzeniu zarządu skarbnik lub osoba go zastępująca.

 

§ 4

1. Dysponenci środków budżetowych po otrzymaniu, w terminie określonym w art. 248 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych sporządzają projekty planów finansowych (preliminarze budżetowe) w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej.

2. Dysponenci środków budżetowych sporządzają projekty planów finansowych z użyciem formularzy określonych w odrębnej uchwale zarządu.

3. W terminie określonym w art. 248 ust. 2 ustawy o finansach publicznych dysponenci środków budżetowych opracowują preliminarze budżetowe z uwzględnieniem kwot dochodów i wydatków zawartych w informacji określonej w ust. 1.

4. Przekazane do starostwa preliminarze budżetowe podlegają weryfikacji pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej.

5. Upoważnia się skarbnika do dokonania w imieniu zarządu określonej w ust. 4 weryfikacji projektów planów finansowych.

6. Skarbnik, w przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy preliminarzem budżetowym, a projektem budżetu wprowadza stosowne zmiany w preliminarzu oraz powiadamia o powyższym fakcie dysponenta środków budżetowych w terminie określonym w § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjną (Dz. U. Nr 116 poz. 783 z późn. zm.).

7. Po dokonanej weryfikacji skarbnik przedkłada stosowną informację na posiedzeniu zarządu.

8. Zweryfikowane preliminarze budżetowe stanowią podstawę gospodarki finansowej powiatowych jednostek budżetowych w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planów finansowych na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków określonych w art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

 

§ 5

1. Kierownicy powiatowych jednostek budżetowych opracowują projekty planów finansowych rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych.

2. Dysponenci środków budżetowych sporządzają projekty planów finansowych rachunków dochodów własnych z użyciem formularzy określonych w odrębnej uchwale zarządu.

3. Upoważnia się skarbnika do dokonania w imieniu zarządu określonej w ust. 4 weryfikacji projektów planów finansowych rachunków dochodów własnych.

4. Skarbnik, w przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy preliminarzem budżetowym, a projektem budżetu wprowadza stosowne zmiany w preliminarzu oraz powiadamia o powyższym fakcie dysponenta środków budżetowych w terminie określonym w § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjną (Dz. U. Nr 116 poz. 783 z późn. zm.).

5. Po dokonanej weryfikacji skarbnik przedkłada stosowną informację na posiedzeniu zarządu.

6. Zweryfikowane preliminarze budżetowe stanowią podstawę gospodarki finansowej powiatowych jednostek budżetowych w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planów finansowych na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków określonych w art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

7. Stosownie do treści art. 93 ustawy wprowadzającej jednostki budżetowe gromadzą dochody na rachunkach dochodów własnych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku z jednoczesnym regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 roku.

 

 

Zasady postępowania w zakresie pobierania dochodów, realizacji wydatków, zaciągania kredytów/pożyczek oraz realizacji dyspozycji pieniężnych na rachunkach bankowych powiatu.

 

§ 6

1. Jednostki budżetowe pobierające dochody budżetowe obowiązane są:

1) prawidłowo i terminowo ustalać należności z tytułu dochodów budżetu powiatu oraz gromadzonych dochodów własnych;

2) pobierać wpłaty i terminowo dokonywać zwrotów nadpłat;

3) prowadzić ewidencję dochodów budżetowych oraz dochodów własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji;

4) terminowo wysyłać do zobowiązanych wezwania do zapłaty lub faktury z tytułu świadczonych usług;

5) terminowo wysyłać do zobowiązanych upomnienia oraz podejmować w stosunku do nich czynności zmierzające do wykonania zobowiązania w drodze egzekucji;

6) w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach umarzać należności nieściągalne bądź podejmować działania określone w odrębnych przepisach.

2. Dochody budżetu powiatu powinny być zaliczane na rachunek bieżący jednostki budżetowej, która prowadzi ewidencję rachunkową i budżetową danej należności, a następnie niezwłocznie przekazywane na rachunek bankowy budżetu.

3. Jednostki budżetowe, które w zakresie wykonywanych zadań pobierają środki finansowe stanowiące dochód budżetu państwa zobowiązane są do przestrzegania, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad poboru tychże środków, a w szczególności do niezwłocznego przekazywania pobranych dochodów na rachunek bankowy budżetu.

 

§ 7

1. Pobierane przez jednostki dochody przekazywane są niezwłocznie na odpowiedni rachunek bieżący budżetu powiatu. Wydział finansowy dokonuje stosownych zapisów w księgach rachunkowych w zakresie zrealizowanych przez jednostki dochodów zgodnie z wyciągiem z rachunku bankowego budżetu.

2. W bankowym tytule przelewu środków finansowych określonych w ust. 1 ujmuje się skróconą nazwę jednostki, wskazanie rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, źródła dochodu oraz miesiąca, w którym należność z tytułu dochodu została pobrana. Tytuł przelewu, bądź też -w razie konieczności pisemna informacja dodatkowa- powinny być sporządzone w sposób umożliwiający prawidłowe zidentyfikowanie źródła dochodu, w szczególności w przypadku realizowania przez jednostkę dochodów budżetu państwa.

3. Kierownik jednostki budżetowej zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania środków o których mowa w ust. 1.

4. Pobrane przez jednostki budżetowe dochody budżetu państwa przekazywane
są przez wydział finansowy, w terminach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa na odpowiedni rachunek budżetu państwa.

5. Kierownicy jednostek budżetowych zobowiązani są do przekazywania środków finansowych stanowiących dochód budżetu państwa w sposób i w terminach umożliwiających wypełnienie obowiązku określonego w ust. 4.

 

§ 8

1. Jednostki budżetowe przyjmujące dochody do kasy lub za pośrednictwem poczty obowiązane są do przekazania ich niezwłocznie na właściwy rachunek bieżący.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy stałego zapasu gotówki przeznaczonego na bieżące wydatki jednostki.

3. Wpłaty należne jednostce budżetowej, dokonane na jej niewłaściwy rachunek bankowy, jednostka budżetowa przekazuje na właściwy rachunek we własnym zakresie.

 

§ 9

1. Kwoty dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu stanowią nadpłaty.

2. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jednostka budżetowa zalicza nadpłaty na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności - zwraca je uprawnionej osobie.

3. Zwrotu nadpłat dokonuje się na pisemny wniosek osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, uprawnionej do zwrotu nadpłaty.

4. Podstawą dokonania zwrotu nadpłaty jest polecenie zwrotu, podpisane przez kierownika i głównego księgowego jednostki budżetowej, odnotowane we wniosku określonym w ust. 3.

 

§ 10

1. Jednostka budżetowa może zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz upoważnieniami udzielonymi kierownikom jednostek budżetowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zobowiązania z tytułu umów wieloletnich mogą być zaciągane tylko w wypadku, gdy umowy te znajdują umocowanie w obowiązujących przepisach prawa, udzielonych upoważnieniach, uzasadnione są odpowiednimi programami prac i są zawierane zgodnie z terminami wprowadzonymi przepisami o zamówieniach publicznych.

3. Zobowiązania określone w ust. 2 są ujmowane w planach finansowych dysponentów środków budżetowych.

 

§ 11

1. Uruchamianie środków finansowych na wydatki budżetowe jednostek odbywa się w drodze przekazywania środków pieniężnych na rachunki bankowe jednostek stosownie do złożonych wniosków.

2. Uruchamianie środków finansowych na wydatki budżetowe polega na obciążeniu rachunku bankowego budżetu i jednocześnie uznaniu rachunku bankowego jednostki. Operacje pieniężne i rachunkowo-księgowe związane z uruchomieniem środków finansowych dokonywane są przez wydział finansowy.

3. Wydział finansowy dokonuje stosownych zapisów w księgach rachunkowych w zakresie przekazanych jednostkom budżetowym środków finansowych przeznaczonych na pokrycie planowanych wydatków, zgodnie z wyciągiem z rachunku bankowego budżetu.

4. Jednostki budżetowe dokonujące wydatków w ramach działów 801 ("Oświata
i wychowanie") oraz 854 ("Edukacyjna opieka wychowawcza") klasyfikacji budżetowej przesyłają wnioski określone w ust 1 za pośrednictwem wydziału oświaty.

5. Wydział oświaty na podstawie wniosków jednostkowych sporządza zbiorczy wniosek dotyczący uruchomienia środków na wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych oświaty.

6. Zasad określonych w ust. 1-5 nie stosuje się w stosunku do dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych środków finansowych otrzymywanych w związku z realizacją określonych programów czy też projektów.

7. Środki określone w ust. 6 przekazywane są niezwłocznie na rachunek bankowy właściwych jednostek budżetowych.

 

§ 12

1. Kierownicy jednostek budżetowych prowadzą ewidencję wydatków - uwzględniając klasyfikację paragrafów wydatków, określoną w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - umożliwiającą ustalenie wielkości zaangażowanych środków, wysokości poniesionych wydatków oraz ich zgodności z planem finansowym.

2. Kierownicy jednostek budżetowych realizujących wydatki pochodzące z funduszy strukturalnych prowadzą dodatkową ewidencję tych wydatków - uwzględniając klasyfikację wydatków strukturalnych, określoną w przepisach w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych - umożliwiającą ustalenie wielkości zaangażowanych środków
i wysokości poniesionych wydatków.

3. Zasady określone w § 12 stosuje się odpowiednio do komórek organizacyjnych starostwa będących dysponentami środków budżetowych w rozumieniu § 2 pkt 5 niniejszej uchwały.

 

§ 13

1. Dysponenci środków budżetowych dokonują wydatków do wysokości kwot ujętych w planie finansowym jednostki, przeznaczonych na dany cel lub zadanie.

2. Wydatki jednostek budżetowych dokonywane są w sposób celowy i oszczędny,
z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z poczynionych nakładów.

3. Jednostki budżetowe prowadzą ewidencję kosztów realizacji inwestycji umożliwiającą ustalenie źródeł finansowania inwestycji, wielkości zaangażowania środków, w tym otrzymanych od innych jednostek organizacyjnych.

4. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie zadań w szczególności inwestycyjnych, przechowywane są na rachunkach bankowych.

5. Jednostki budżetowe zobowiązane są do szczegółowego rozliczenia środków finansowych otrzymanych z rachunku bankowego budżetu na pokrycie wydatków z uwzględnieniem źródła finansowania wydatków, w szczególności subwencji, dotacji pochodzących z budżetu państwa, dochodów własnych powiatu (środki własne) środków przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł.

6. Niewykorzystane na wydatki środki jednostka budżetowa zwraca niezwłocznie na rachunek bankowy budżetu, z zachowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Jednostki budżetowe dokonując, określonego w ust. 5, rozliczenia przekazanych z budżetu środków finansowych, sporządzają odrębne przelewy bankowe uwzględniające rodzaj otrzymanych środków.

8. W bankowym tytule przelewu dotyczącym rozliczenia przekazanych z budżetu środków finansowych ujmuje się skróconą nazwę jednostki, wskazanie rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, źródła finansowania wydatków (np. subwencja, dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa, dotacja celowa pochodząca z budżetu innej j.s.t., dotacja z funduszu celowego, środki własne).

9. Jednostki budżetowe przekazują rozliczone środki finansowe na rachunek bankowy, z którego te środki otrzymały, chyba że umowa bądź też przepis szczególny stanowią inaczej.

10. Jednostki budżetowe oraz komórki organizacyjne starostwa będące dysponentami środków budżetowych w rozumieniu § 2 pkt 5 niniejszej uchwały, zobowiązane są do udzielania wydziałowi finansowemu wszelkich informacji (również w formie pisemnej) niezbędnych do prawidłowego rozliczenia wydatków budżetowych.

11. Zasady określone w § 13 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio w zakresie rozliczenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dysponenci środków budżetowych zobowiązani są do szczegółowego rozliczenia środków finansowych otrzymanych w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Niewykorzystane, w terminie określonym w stosownej uchwale organu stanowiącego, środki podlegają niezwłocznie zwrotowi na rachunek bankowy budżetu.

 

§ 14

1. Oprocentowanie sum depozytowych oraz sum na zlecenie, stanowiących własność osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, powiększa ich wartość, chyba że umowa lub odrębne przepisy stanowią inaczej.

2. Środki określone w ust. 1 zwraca się uprawnionym podmiotom po potrąceniu poniesionych kosztów w szczególności prowizji i opłat bankowych.

3. Depozyty jednostek budżetowych w postaci środków pieniężnych, składane w związku z postępowaniem karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia w wypadku konieczności zachowania konkretnych egzemplarzy środków pieniężnych jednostki te przekazują do przechowania bankom w postaci depozytu zamkniętego.

 

§ 15

1. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowią, o ile przepisy szczególne nie przewidują inaczej, dochód powiatu.

2. Koszty prowadzenia rachunku bankowego są wydatkiem związanym z prowadzeniem rachunku dochodów własnych.

 

§ 16

1. Operacje z tytułu dochodów i wydatków budżetu dokonywane są na rachunkach bankowych. Wydział finansowy dokonuje stosownych zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych dla potrzeb budżetu na podstawie wyciągu z rachunku bankowego.

2. Na rachunkach bankowych dokonywane są w szczególności operacje pieniężne dotyczące:

1) należności pobieranych przez jednostki budżetowe stanowiących, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, dochód budżetu, budżetu państwa lub dochód własny jednostki budżetowej;

2) wpływów z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;

3) zwrotów środków pieniężnych z rachunków niewykorzystanych do końca roku budżetowego;

4) realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych;

 

§ 17

1. Operacje z tytułu przychodów dokonywane są na odpowiednim rachunku bankowym budżetu. Wydział finansowy dokonuje stosownych zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych dla potrzeb budżetu na podstawie wyciągu z rachunku bankowego.

2. Operacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą środków pieniężnych pochodzących:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego;

2) z kredytów;

3) z pożyczek;

4) z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych;

5) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

 

§ 18

1. Operacje z tytułu rozchodów dokonywane są na rachunku bankowym budżetu powiatu. Wydział finansowy dokonuje stosownych zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych dla potrzeb budżetu na podstawie wyciągu z rachunku bankowego.

2. Operacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą środków pieniężnych przeznaczonych na:

1) spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów;

2) wykup papierów wartościowych;

3) udzielone pożyczki;

4) płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego;

5) inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością.

 

§ 19

1. Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach pokrywane są, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przychodami pochodzącymi w szczególności z tytułu udzielonych powiatowi kredytów i pożyczek.

2. Zaciągnięcie zobowiązania w postaci kredytu lub pożyczki jest uzależnione od wyrażenia zgody przez organ stanowiący. Stosowny projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przygotowuje dysponent środków budżetowych, którego wydatki będą finansowane środkami pochodzącymi z kredytu lub pożyczki.

3. Projekt uchwały organu stanowiącego w sprawie zmian w budżecie w związku
z zaciągnięciem kredytu lub pożyczki przygotowuje skarbnik i wydział finansowy.

4. Umowę w przedmiocie kredytu lub pożyczki zawiera powiat, przy czym w umowie tej wskazuje się podmiot, tj. Powiat Wodzisławski oraz jednostkę budżetową, której wydatki będą finansowane ww. środkami zwrotnymi.

5. Jednostka budżetowa, na pokrycie wydatków której zaciągnięto kredyt lub pożyczkę zapewnia merytoryczną obsługę zobowiązania przez cały czas trwania umowy, a w szczególności przekazuje kredytodawcy lub pożyczkodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykonania umowy zgodnie z jej treścią, a także przekazuje do wydziału finansowego informacje umożliwiające spłatę pożyczki lub kredytu zgodnie z terminami umownymi. Jeśli kredyt lub pożyczka uruchamiana jest w transzach dysponent środków budżetowych przekazuje do wydziału finansowego informacje niezbędne do złożenie w banku dyspozycji uruchomienia środków.

6. Wydział finansowy zapewnia obsługę finansowo - księgową zaciągniętej pożyczki lub kredytu, a w szczególności zapewnia kasową realizację zobowiązania na podstawie informacji i dokumentów przedłożonych przez właściwą jednostkę budżetową albo wydział infrastruktury.

7. Zasady określone w § 19 stosuje się odpowiednio w przypadku emisji przez powiat papierów wartościowych w związku z potrzebą sfinansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach.

 

§ 20

1. Jeśli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa zawarcie umowy kredytu lub pożyczki poprzedzone jest postępowaniem o zamówienie publiczne.

2. Postępowanie w sprawie udzielenia zmówienia publicznego w przedmiocie zaciągnięcia przez powiat kredytu lub pożyczki z urzędu wszczyna i przeprowadza, po podjęciu przez organ stanowiący określonej w § 19 ust. 2 uchwały, właściwa do spraw zamówień publicznych komórka organizacyjna starostwa, zwana dalej biurem zamówień publicznych.

3. Biuro zamówień publicznych przygotowuje dokumentację niezbędną
do przeprowadzenia określonego w ust. 2 postępowania o zamówienie publiczne
przy udziale wyznaczonych pracowników wydziału finansowego oraz jednostki określonej w § 19 ust. 5 uchwały.

4. Zasady określone § 20 stosuje się odpowiednio w przypadku emisji przez powiat papierów wartościowych w związku z potrzebą sfinansowania wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach.

5. Prace związane z postępowaniem określonym w § 20 ust. 1 uchwały koordynuje
pod względem finansowym i budżetowym skarbnik lub osoba przez niego upoważniona.

 

 

Zasady postępowania w zakresie dokonywania zmian w budżecie oraz zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

 

§ 21

1. Przygotowanie projektów uchwał w przedmiocie zmian w budżecie, lub jakichkolwiek innych zmian uchwały w sprawie budżetu powiatu należy do wyłącznej właściwości wydziału finansowego.

2. Wymienione w ust. 1 projekty uchwał przedkłada na posiedzeniu zarządu skarbnik lub osoba go zastępująca.

3. Z inicjatywą w sprawie zmian w budżecie, lub jakichkolwiek innych zmian uchwały w sprawie budżetu powiatu, polegającą na sporządzeniu projektu uchwały właściwego organu oraz przedłożeniu go na posiedzeniu zarządu, mogą występować dysponenci środków budżetowych, z urzędu skarbnik lub osoba go zastępująca.

 

§ 22

1. Dysponenci środków budżetowych niezwłocznie przesyłają do wydziału finansowego wnioski dotyczące zmian w budżecie, lub jakichkolwiek innych zmian uchwały w sprawie budżetu powiatu załączając do wniosku uzasadnienie, a także w razie konieczności, kopie dokumentów niezbędnych do opracowania projektów uchwał. Wnioski sporządzane są w pełnej szczegółowości tj. działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

2. Dysponenci środków budżetowych są zobowiązani do złożenia wszelkich wyjaśnień ustnych lub pisemnych umożliwiających prawidłowe przygotowanie uchwał, w tym do stosowania właściwej klasyfikacji budżetowej.

3. Wydział finansowy na podstawie przesłanych dokumentów sporządza projekty uchwał.

4. Do dokumentów niezbędnych, o których mowa w ust. 4 zalicza się w szczególności:

1) umowy w sprawie przekazania pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego,

2) umowy dotacyjne zawarte z podmiotami zaliczanymi do sektora finansów publicznych takimi jak samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury,

3) umowy dotacyjne zawarte na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),

4) umowy (porozumienia) dotacyjne zawarte z organami administracji rządowej,

5) decyzje, na podstawie których budżet powiatu zostanie zasilony dotacją pochodzącą
z budżetu państwa,

6) umowy cywilnoprawne, których skutkiem będzie zasilenie budżetu środkami pieniężnymi stanowiącymi dochód budżetowy.

5. Po podjęciu uchwał w sprawie zmian w budżecie lub jakichkolwiek innych zmian uchwały w sprawie budżetu dysponenci środków budżetowych powiadamiani są pisemnie przez wydział finansowy.

 

§ 23

1. Jednostki budżetowe dokonujące wydatków w ramach działów 801 ("Oświata
i wychowanie") oraz 854 ("Edukacyjna opieka wychowawcza") klasyfikacji budżetowej przesyłają wnioski określone w § 22 ust 1 za pośrednictwem wydziału oświaty.

2. Wydział oświaty na podstawie wniosków jednostkowych sporządza zbiorczy wniosek zmian w budżecie lub jakichkolwiek innych zmian uchwały w sprawie budżetu.

3. Postanowienia określone w § 22 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.

 

§ 24

Na zasadach i w granicach upoważnień udzielonych przez zarząd, kierownicy jednostek budżetowych dokonują stosownych przeniesień planowanych kwot wydatków.

 

 

Szczególne zasady postępowania w zakresie dotacji.

 

§ 25

1. W planie finansowym starostwa ujmowane są wydatki określone w art. 249 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, a w szczególności dotacje stanowiące wydatek budżetowy.

2. Dysponenci środków budżetowych, którzy w ramach swojej właściwości wykonują zadania których skutkiem finansowym są dotacje stanowiące wydatek budżetowy, przygotowują dokumenty w szczególności umowy i porozumienia, których skutkiem finansowym będzie dotacja stanowiąca wydatek budżetowy.

3. Po podpisaniu przez upoważnionych reprezentantów dokumentów określonych w ust. 2 oraz po podjęciu wszelkich niezbędnych kroków zmierzających do zabezpieczenia środków budżetowych na zapłatę dotacji, dysponenci środków budżetowych przekazują do wydziału finansowego dyspozycję uruchomienia dotacji według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

4. Dysponenci środków budżetowych są zobowiązani do przekazania dyspozycji uruchomienia dotacji w czasie umożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania.

5. W razie konieczności do dyspozycji uruchomienia dotacji załącza się kopię dokumentu stanowiącego podstawę powstania zobowiązania budżetu.

6. Wydział finansowy niezwłocznie, po otrzymaniu informacji -o której mowa w ust. 3- dokonuje przelewu kwoty ujętej w dyspozycji uruchomienia dotacji z rachunku bankowego budżetu na rachunek bankowy starostwa, a następnie z rachunku bankowego starostwa na rachunek wskazany w dyspozycji uruchomienia dotacji.

7. W zakresie wydatków objętych planem finansowym starostwa wprowadza się zasadę funkcjonalnego rozdzielenia dysponowania środkami budżetowymi i w konsekwencji merytorycznej odpowiedzialności za dokonywane wydatki od ich pieniężnej i księgowej realizacji.

8. Zasada określona w ust. 6 może mieć zastosowanie w przypadku jednostek budżetowych jeśli jest to podyktowane w szczególności względami organizacyjnymi jak i wielkością planu finansowego jednostki.

 

§ 26

1. Merytorycznego rozliczenia przekazanych z budżetu środków dotacyjnych dokonują dysponenci budżetowi oraz wydział oświaty w stosunku do dotacji przekazywanych w ramach działów 801 ("Oświata i wychowanie") oraz 854 ("Edukacyjna opieka wychowawcza") klasyfikacji budżetowej. Wydział finansowy na podstawie informacji otrzymanych od dysponentów środków budżetowych dokonuje odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych oraz operacji pieniężnych na rachunkach bankowych.

2. Dysponenci budżetowi oraz wydział oświaty przekazują pisemnie informacje niezbędne do prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych starostwa rozliczenia dotacji. W razie konieczności do informacji dołącza się kopie dokumentów w szczególności takie jak umowy (porozumienia), faktury, rachunki, kopie przelewów bankowych oraz sprawozdań budżetowych.

 

§ 27

1. Jeżeli z umowy, porozumienia lub innej czynności prawnej, której stroną jest powiat wynika, iż przekazanie dotacji celowej uzależnione jest od wcześniejszego przesłania do zobowiązanego podmiotu noty księgowej (obciążeniowej), jednostka budżetowa wykonująca zadanie na realizację, którego przyznano dotację celową sporządza ww. notę księgową w części dotyczącej kwoty należnej dotacji jak i treści noty, zawierającej w szczególności podstawę wystawienia noty księgowej oraz jeśli jest to niezbędne, sposobu kalkulacji kwoty należnej dotacji.

2. Sporządzona w sposób określony w ust. 1 nota księgowa, po opatrzeniu parafą przez kierownika oraz głównego księgowego jednostki budżetowej, przekazywana jest do wydziału finansowego, który po dokonaniu kontroli formalno-rachunkowej przedłożonego dokumentu księgowego oraz nadaniu mu kolejnego numeru, przedkłada notę księgową do podpisu starosty i skarbnika lub osób ich zastępujących.

3. Kompletna nota księgowa przesyłana jest niezwłocznie do zobowiązanego podmiotu.

4. Jednostki sporządzają określone w ust. 1 noty księgowe w oparciu o dane wynikające z zawartych przez powiat umów, porozumień lub innych czynności prawnych, których skutkiem jest zasilenie budżetu powiat środkami finansowymi w formie dotacji.

 

§ 28

Dysponenci środków budżetowych prowadzą dokumentację umów oraz innych czynności prawnych, których skutkiem są dotacje, stanowiące wydatek budżetowy.

 

 

Zasady postępowania w okresie przejściowym

 

§ 29

1. W celu prawidłowego rozliczenia zakończonego roku budżetowego, a w szczególności rozliczenia operacji bankowych dokonanych z końcem roku budżetowego na rachunku bankowym budżetu oraz starostwa wprowadza się okres przejściowy.

2. W okresie przejściowym, nie później niż do dnia 8 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest wolny od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie do środków należnych roku ubiegłego zalicza się w szczególności:

1) dochody pobrane przez jednostki do dnia 31 grudnia;

2) nadwyżki dochodów własnych powiatowych jednostek budżetowych;

3) zwroty środków finansowych przekazanych z budżetu na pokrycie wydatków, a niewykorzystanych do dnia 31 grudnia oraz zwroty środków sum na zlecenie;

4) zwroty sum niewłaściwie zaliczonych na rachunki bieżące jednostek;

5) inne środki nie wymienione w ust. 4 i 5 chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

3. W okresie przejściowym, nie później niż do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym zwrotowi z rachunku bankowego budżetu powiatu na rachunek bankowy budżetu państwa podlegają dotacje celowe przyznane powiatowi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w części niewykorzystanej w danym roku budżetowym.

5. W okresie przejściowym, nie później niż do dnia 20 stycznia roku następującego po roku budżetowym do środków należnych roku ubiegłego zalicza się przekazane przez urzędy skarbowe wpływy z tytułu ostatecznego rozliczenia należnych powiatowi udziałów w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

6. W okresie przejściowym, nie później niż do dnia 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym do środków należnych roku ubiegłego zalicza się przekazane przez ministerstwo finansów wpływy z tytułu ostatecznego rozliczenia należnych powiatowi udziałów w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

7. Do należności z tytułu dochodów budżetowych roku przyszłego zalicza się w szczególności środki finansowe, które wpłynęły w grudniu na rachunek bankowy budżetu powiatu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966
z późn. zm.).

8. Do należności z tytułu dochodów budżetowych roku ubiegłego zalicza się w szczególności środki finansowe, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu powiatu w styczniu z tytułu należnego powiatowi podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.).

 

 

Sprawozdawczość budżetowa

 

§ 30

1. W terminach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa jednostki budżetowe sporządzają sprawozdania finansowe i budżetowe.

2. W terminach i na zasadach określonych w ust. 1 wydział oświaty sporządza, na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez jednostki organizacyjne oświaty dokonujące wydatków w ramach działów 801 ("Oświata i wychowanie") oraz 854 ("Edukacyjna opieka wychowawcza") klasyfikacji budżetowej, sprawozdania zbiorcze.

3. Jednostki organizacyjne oświaty zobowiązane są do przekazania do wydziału oświaty sprawozdań jednostkowych w terminie umożliwiającym wypełnienie obowiązku określonego w ust. 2.

4. Wydział oświaty przechowuje i archiwizuje przekazane przez jednostki organizacyjne oświaty sprawozdania jednostkowe.

5. W terminach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa wydział finansowy sporządza, na podstawie sprawozdań jednostkowych określonych w ust. 1 i 2, sprawozdania zbiorcze.

6. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się, po uzgodnieniu ze skarbnikiem, przedłużenie terminu złożenia sprawozdania przez wydział oświaty. Przedłużenie terminu sporządzenia sprawozdania przez wydział oświaty nie może doprowadzić do zakłócenia terminowości sporządzania, określonego w ust. 5, sprawozdania zbiorczego.

 

§ 31

1. Jednostki budżetowe stosują określoną w powszechnie obowiązujących przepisach prawa klasyfikację wydatków strukturalnych umożliwiającą wyodrębnienie wyżej wymienionych wydatków z całości wydatków, których źródłem finansowania są krajowe środki publiczne.

2. Do wydatków strukturalnych zalicza się w szczególności wydatki na cele i zadania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 209 poz. 1511).

3. Jednostki budżetowe prowadzą pozabilansową ewidencję księgową wydatków strukturalnych.

4. Zapisy dokonane w ewidencji określonej w ust. 3 są podstawą sporządzenia sprawozdań jednostkowych Rb-WS o wydatkach strukturalnych.

5. Na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-WS o wydatkach strukturalnych
oraz prowadzonej w starostwie ewidencji pozabilansowej wydatków strukturalnych sporządzane są w wydziale finansowym sprawozdania zbiorcze Rb-WS o wydatkach strukturalnych.

 

 

Postanowienia końcowe.

 

§ 32

1. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do wykonania planów finansowych nieposiadających osobowości prawnej samorządowych funduszy celowych.

2. Określone w ust. 1 fundusze prowadzone są w roku budżetowym 2010 w okresie i na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności norm zawartych w ustawie wprowadzającej.

 

§ 33

Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi.

 

§ 34

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku z wyjątkiem § 4 ust. ust. 2, 4-7, § 5 ust. ust. 2-5, które wchodzą w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

2. Z dniem 1 stycznia 2010 roku uchyla się uchwałę zarządu nr 74/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wykonywania budżetu powiatu, zmienionej uchwałami zarządu nr 281/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku oraz nr 68/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku.

 

 

Członkowie Zarządu:

 

1. Damian Majcherek Wicestarosta Starosta

2. Mieczysław Kowalski

3. Tadeusz Sobala

 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Froncek
email: katarzyna.froncek@powiatwodzislawski.pl tel.:32 453 97 53 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  31‑01‑2011 11:23:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  31‑01‑2011 11:23:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2016 08:24:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie