Wydział Gospodarki Nieruchomościami


Adres siedziby i do korespondencji:
ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl.

e-mail: wgn@powiatwodzislawski.pl

 

Naczelnik Wydziału: Agata Kocur
tel. (32) 45 39 757
kontakt: II piętro pokój nr 214

Zastępca Naczelnika: Magdalena Nowak
tel. (32) 45 39 740
kontakt: II piętro pokój nr 215

Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa

Kierownik Referatu: Aleksandra Tomecka
tel. (32) 45 39 744
kontakt: II piętro pokój nr 205

Zuzanna Libowska
tel. (32) 45 39 758
kontakt: II piętro pokój nr 202

Justyna Rudol
tel. (32) 45 39 758
kontakt: II piętro pokój nr 202

Ewelina Łasut
tel. (32) 45 39 758
kontakt: II piętro pokój nr 202

Iwona Młynarska
tel. (32) 45 39 759
kontakt: II piętro pokój nr 206

Magdalena Szotek
tel. (32) 45 39 759
kontakt: II piętro pokój nr 206

Beata Lubasz
tel. (32) 45 39 759
kontakt: II piętro pokój nr 206

Referat Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Ochrony Gruntów:

Kierownik Referatu: Wioletta Tkocz
tel. (32) 45 39 740
kontakt: II piętro pokój nr 215

Ilona Sitko
tel. (32) 45 39 761
kontakt: II piętro pokój nr 215

Malwina Krzystała
tel. (32) 45 39 761
kontakt: II piętro pokój nr 215

Anna Mrozek
tel. (32) 45 39 761
kontakt: II piętro pokój nr 215

Główny Specjalista ds. Ochrony Gruntów: Beata Kucz
tel. (32) 45 39 719
kontakt: II piętro pokój nr 205

Monika Pielczyk
tel. (32) 45 39 719
kontakt: II piętro pokój nr 205

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami wykonuje zadania związane z gospodarką nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa oraz z ochroną gruntów rolnych i leśnych.

Referat Gospodarki Nieruchomościami Powiatu i Ochrony Gruntów:

W zakresie gospodarki mieniem powiatowym:

 1. nabywanie w drodze umów cywilnoprawnych na rzecz Powiatu nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań ustawowych Powiatu;
 2. regulowanie stanu prawnego mienia Powiatu przejmowanego od Skarbu Państwa z mocy prawa;
 3. nabywanie na rzecz Powiatu nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe;
 4. prowadzenie spraw dotyczących ustanowienia praw rzeczowych na nieruchomościach Powiatu,
 5. zbywanie i oddawanie w trwały zarząd nieruchomości Powiatu,
 6. organizowanie przetargów w ramach gospodarowania nieruchomościami Powiatu,
 7. ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Powiatu,

W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

 1. prowadzenie  spraw  dotyczących  wyłączenia  gruntów  rolnych  z  produkcji  rolniczej pod planowaną inwestycję,
 2. prowadzenie postępowania dotyczącego rekultywacji i zagospodarowania  zdewastowanych i zdegradowanych gruntów rolnych i leśnych,
 3. prowadzenie kontroli stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

Ponadto:

 1. prowadzenie kontroli zalesienia gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej,
 2. prowadzenie spraw dotyczących wypłaty miesięcznego ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej,
 3. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie określania wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na podstawie specustawy drogowej oraz za grunty zajęte na dzień 31 grudnia 1998 r. pod drogi publiczne: gminne, powiatowe i wojewódzkie,
 4. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości.

Referat Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa:

W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

 1. regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu wodzisławskiego,
 2. sprzedaż, oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę oraz trwały zarząd,
 3. przejmowanie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości na podstawie spadkobrania, zrzeczenia się prawa użytkowania wieczystego, przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, za zadłużenia z tytułu opłat podatku od towarów i usług, i in.,
 4. ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 5. dokonywanie darowizny gruntów Skarbu Państwa na rzecz gmin za zgodą Wojewody Śląskiego, a także przyjmowanie darowizny mienia komunalnego na rzecz Skarbu Państwa,
 6. organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa,
 7. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa,
 8. regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, w tym zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości bez wykazów hipotecznych oraz ujawnianie stanów zaszłych,
 9. wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa w celu przeprowadzenia instalacji technicznych,
 10. ustanawianie praw rzeczowych na nieruchomościach Skarbu Państwa.

Ponadto:

 1. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości,
 2. prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych, w tym występowanie do sądu
  z wnioskiem o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego oraz wykreślenia tego wpisu,
 3. prowadzenie postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
 4. prowadzenie postępowań w sprawach ograniczenia sposobu korzystania
  z nieruchomości przez jego właściciela, na podstawie przepisów ustawy
  o gospodarce nieruchomościami,
 5. prowadzenie postępowań w sprawie określania odszkodowania z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 6. wydawanie decyzji potwierdzających wygaśnięcie trwałego zarządu sprawowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
Informacja wytworzona przez:
Zuzanna Libowska
email: zuzanna.libowska@powiatwodzislawski.pl
, w dniu:  15‑01‑2011 14:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  15‑01‑2011 14:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑01‑2024 11:33:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie