Informacje Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Informacja dotycząca okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Dnia 5 maja 2023 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy  o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852), która wprowadza następujące zmiany dot. ważności orzeczeń o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności oraz ważności kart parkingowych:

Orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął pomiędzy dniem: 9 MARCA 2020 r. - 31 GRUDNIA 2020 r. oraz karty parkingowe wydane na ich podstawie*  zachowują ważność do dnia: 31 GRUDNIA 2023 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

* Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 09 grudnia 2019 r., a dniem 08 marca 2020 r. również zachowują ważność na okres wskazany w pkt. 1 pod  warunkiem złożenia w tym terminie (tj.: 09 grudnia 2019 r. - 08 marca 2020 r.) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

Orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął pomiędzy dniem: 1 STYCZNIA 2021 r. - 31 GRUDNIA 2021 r. oraz karty parkingowe wydane na ich podstawie zachowują ważność do dnia: 31 MARCA 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa pomiędzy dniem: 1 STYCZNIA 2022 r. - 5 SIERPNIA 2023 r. oraz karty parkingowe wydane na ich podstawie zachowują ważność do dnia: 30 WRZEŚNIA 2024 r. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jednocześnie uchyla się art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.)

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 6 sierpnia 2023 r.

 

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Wodzisławiu Śląskim

(wejście od strony dziedzińca Zespołu Szkół Technicznych, parter pokój nr 9)

ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław Śl.

tel. 32/ 41-20-967

-----

Przewodnicząca Zespołu: Monika Kantor

Sekretarz Zespołu: Krzysztof Jamrozik

Inspektor: Dorota Zając

Inspektor: Karolina Czyszczon

Podinspektor: Daria Janosz

Pomoc administracyjna: Emilia Musioł

-----

Strony przyjmowane są codziennie:

od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 15.00,

w czwartek w godzinach od 8.00 do 17.00,

w piątek w godzinach od 8.00 do 13.00.

-----

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śl.
od 1 listopada 2013 r. funkcjonuje w ramach Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.

 

Zmiany dot. wydawania kart parkingowych od 1 lipca 2021 r.


Z dniem 1 lipca 2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. 2021 poz. 1123)


Na podstawie wprowadzonych przepisów do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z  2020 r. poz.1041 i 2320).


Do wniosku złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, załącza się odpowiednio kopię oryginału prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej, zdjęcie w formacie 35 mm x 45 mm przedstawiające aktualny wizerunek oraz oryginał uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.
 

Karta parkingowa, za zgodą osoby niepełnosprawnej lub osoby upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać doręczona osobie niepełnosprawnej lub placówce za pośrednictwem operatora pocztowego


W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2021 r. zmienia się wzór wniosku o wydanie karty parkingowej. Prosimy o dokładne wypełnienie wniosku, w szczególności zwracając uwagę na to, iż wniosek należy podpisać w rubryce 50 i 56 w przypadku placówek oraz 27 i 56 w przypadku osób, a także złożyć czytelny wzór podpisu w rubryce 57 (dot. osób dorosłych
z pełną zdolnością do czynności prawnych)

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY
1.    Obowiązuje nowy wzór wniosku.
2.    Wniosek o wydanie karty parkingowej można złożyć m.in. za pośrednictwem poczty lub osobiście jak dotychczas.
3.    Karta parkingowa może być wysłana stronie za pośrednictwem poczty (jeżeli strona wyrazi zgodę w rubryce 54 wniosku)

 

 

UWAGA!

31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568). Artykułem 1 pkt 14 tej ustawy wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) dodając art. 15h. Zgodnie z ustępem 1 pkt 1 i 2 tego przepisu, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.), którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności (w tym przypadku przedłużenie nie jest uzależnione od złożenia wniosku).

Ponadto zgodnie z art. 15h ust 3. ww. ustawy karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust.5 ustawy zdnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Cytowane powyżej przepisy wprowadzają zasadę ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, a także kart parkingowych do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przy czym tylko w odniesieniu do orzeczeń których ważność upłynęła od dnia 9 grudnia 2019 roku do dnia 7 marca 2020 r., zasada ta jest zachowana, pod warunkiem złożenia w tym terminie wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia (pkt 1).

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 32 412 09 67

 

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:

1) do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

2) do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje na terenie Polski oraz w krajach Unii Europejskiej (jednak w tych krajach mogą obowiązywać odrębne przepisy dla niepełnosprawnych).

Kartę parkingową wydaje się:

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

3) placówce zajmującą się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Organem wydającym kartę parkingową będzie Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim.

Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty:

1) wypełniony wniosek;

2) aktualną fotografię o wymiarach (35mm x 45mm);

3) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

4) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (wraz z oryginałem do wglądu);

5) dokument tożsamości (dowod osobisty) do wglądu.

 

Karta parkingowa traci ważność w następujących przypadkach:

1) po upływie terminu ważności karty;
2) w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę;
3) w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;
4) w razie likwidacji placówki, której wydano kartę;

5) w razie śmierci osoby, której wydano kartę.


Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby- w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Numer konta bankowego, na które należy wnosić opłaty za wydanie karty parkingowej:

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 2


KONTO:

GETIN BANK S.A. o/Wodzisław Śląski
22 1560 0013 2008 5502 0000 0177

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi: 21,00 złotych

-----

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Infomacja dot. zasad występowania o ponowne ustalenie niepełnosprawności

02‑04‑2014 15:18:09

W związku z nowelizacją z dnia 23 grudnia 2009 r. rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Podstawa prawna: § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003r. Nr 139, poz. 1328 z późn.zm.)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Jamrozik
email: krzysztof.jamrozik@powiatwodzislawski.pl tel.:32 412 09 66
, w dniu:  02‑04‑2014 15:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jolanta Podleśny
email: jolanta.podlesny@powiatwodzislawski.pl tel.:32 412 09 66 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  02‑04‑2014 15:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑05‑2023 09:01:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie