Informacje Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności


INFORMACJA DOT. OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ ORAZ KART PARKINGOWYCH

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 22 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768)* informujemy, iż:

Orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa pomiędzy dniem  09 MARCA 2020 r.** - 29 WRZEŚNIA 2024 r. - zachowują ważność do dnia: 30 WRZEŚNIA 2024 R. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń o których mowa wyżej zachowują ważność do dnia: 30 WRZEŚNIA 2024 R. – jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

*Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.

** Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 09 grudnia 2019 r., a dniem 08 marca 2020 r. również zachowują ważność na okres wskazany w pkt. 1 pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj.: 09 grudnia 2019 r. - 08 marca 2020 r.) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

 

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

W poniższym linku znajdują się informacje Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dot. świadczenia wspierającego:

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci/swiadczenie-wspierajace

Wniosek i kwestionariusz dot. ustalenia poziomu potrzeby wsparcia można pobrać tu:

https://suw.bip.gov.pl/wzon/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci.html

 

Wydawanie kart parkingowych – zmiany!

Dnia 29.09.2023 r. zmianie ulega tryb wydawania kart parkingowych. W związku z utratą mocy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10.06.2021 r. (Dz. U. 2021 r., poz. 1123) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1438) na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1118) powracają przepisy obowiązujące przed pandemią. Najważniejsze zmiany to:

- utrata ważności formularza wniosku obowiązującego podczas pandemii i powrót do formularza wniosku obowiązującego przed pandemią https://bip.powiatwodzislawski.pl/res/serwisy/pliki/33288659?version=1.0

- osoba niepełnosprawna ubiegająca się o wydanie karty parkingowej składa wniosek osobiście i podpisuje go w obecności przewodniczącego Zespołu lub osoby przez niego upoważnionej, za wyjątkiem:

  • osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

- osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty parkingowej.

- wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. 2022 poz. 1611).

 

 

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
w Wodzisławiu Śląskim

(wejście od strony dziedzińca Zespołu Szkół Technicznych, parter pokój nr 9)

ul. Pszowska 92a
44-300 Wodzisław Śl.

tel. 32/ 41-20-967

-----

Przewodnicząca Zespołu: Monika Kantor

Sekretarz Zespołu: Krzysztof Jamrozik

Inspektor: Dorota Zając

Inspektor: Karolina Czyszczon

Podinspektor: Daria Janosz-Wysocka

Podinspektor: Emilia Musioł

Pomoc administracyjna: Karolina Lelek-Jawor

Pomoc administracyjna: Barbara Markiewka

-----

Strony przyjmowane są codziennie:

od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 15.00,

w czwartek w godzinach od 8.00 do 17.00,

w piątek w godzinach od 8.00 do 13.00.

-----

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śl.
od 1 listopada 2013 r. funkcjonuje w ramach Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.

 

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:

1) do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

2) do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje na terenie Polski oraz w krajach Unii Europejskiej (jednak w tych krajach mogą obowiązywać odrębne przepisy dla niepełnosprawnych).

Kartę parkingową wydaje się:

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

3) placówce zajmującą się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Organem wydającym kartę parkingową będzie Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim.

Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty:

1) wypełniony wniosek;

2) aktualną fotografię o wymiarach (35mm x 45mm);

3) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

4) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (wraz z oryginałem do wglądu);

5) dokument tożsamości (dowod osobisty) do wglądu.

 

Karta parkingowa traci ważność w następujących przypadkach:

1) po upływie terminu ważności karty;
2) w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę;
3) w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał;
4) w razie likwidacji placówki, której wydano kartę;

5) w razie śmierci osoby, której wydano kartę.


Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby- w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Numer konta bankowego, na które należy wnosić opłaty za wydanie karty parkingowej:

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Bogumińska 2


KONTO:

GETIN BANK S.A. o/Wodzisław Śląski
22 1560 0013 2008 5502 0000 0177

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi: 21,00 złotych

-----

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Infomacja dot. zasad występowania o ponowne ustalenie niepełnosprawności

02‑04‑2014 15:18:09

W związku z nowelizacją z dnia 23 grudnia 2009 r. rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Podstawa prawna: § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003r. Nr 139, poz. 1328 z późn.zm.)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Jamrozik
email: krzysztof.jamrozik@powiatwodzislawski.pl tel.:32 412 09 66
, w dniu:  02‑04‑2014 15:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jolanta Podleśny
email: jolanta.podlesny@powiatwodzislawski.pl tel.:32 412 09 66 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  02‑04‑2014 15:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑02‑2024 13:41:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie