Wydział Ochrony Środowiska


Naczelnik Wydziału: Ewa Zając e-mail: os@powiatwodzislawski.pl
tel. (32) 4120 954

kontakt: III piętro, pok. 301

Z-ca Naczelnika: Sylwester Płusa

tel. (32) 41 20 959
kontakt: III piętro, pok. 304

Starszy inspektor: Rozalia Kozioł
tel. (32) 41 20 955
kontakt: III piętro, pok. 302

Starszy inspektor: Dominika Styrnol
tel. (32) 41 20 956 lub 958
kontakt: III piętro, pok. 302

Inspektor: Paulina Kłosok
tel. (32) 41 20 957
kontakt: III piętro, pok. 304


Adres siedziby:
ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śl.

Adres do korespondencji:
ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl.
e-mail: starostwo@powiatwodzislawski.pl

Przejście do opisu sposobu załatwiania spraw w Wydziale Ochrony Środowiska

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

I. W zakresie ochrony środowiska:

 1. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 2. wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska,
 3. wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
 4. ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 5. nakładanie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

II. W zakresie gospodarki odpadami:

 1. wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 2. wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,
 3. wydawanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

III. W zakresie geologii i górnictwa:

 1. zatwierdzanie projektów robót geologicznych,
 2. przyjmowanie projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 3. wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża,
 4. zatwierdzanie dokumentacji geologicznej, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i innej dokumentacji geologicznej.

IV. W zakresie gospodarki wodnej:

 1. nadzór nad spółkami wodnymi.

V. W zakresie ochrony przyrody:

 1. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów,
 2. prowadzenie wpisów do rejestru zwierząt oraz wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej, a także wydawaniem zaświadczeń o wpisie do powyższego rejestru.

Ponadto, do zadań Wydziału należy:

 1. prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego, a także spraw regulowanych przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. prowadzenie kontroli realizacji warunków wydawanych decyzji administracyjnych.

Obwieszczenie

15‑06‑2018 12:37:14

Wodzisław Śl. 15 czerwca 2018 r.

WOŚ.6540.3.2018

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 41 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2126 ze zm.)

 

Starosta Wodzisławski zawiadamia

 

iż została wydana decyzja w sprawie zatwierdzenia „Dodatku do projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych oraz określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 933 tzw. Drogi Głównej Południowej na terenach gmin Rydułtowy – Pszów – Wodzisław Śląski – Godów – Mszana”.

 

Treść decyzji dostępna jest w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl., przy ul. Pszowskiej 92a (pokój nr 303).

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  15‑01‑2011 15:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  15‑01‑2011 15:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑05‑2021 11:02:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie