Kontrola realizacji przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, zadań z zakresu administracji geologicznej, będących zadaniami administracji rządowej zleconymi starostom.


W dniu 21 maja 2004 r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, pismem Nr ŚR-V-0930/JM/1/04 z dnia 20 maja 2004 r., poinformował Starostę Wodzisławskiego, iż w dniach 27 i 28 maja 2004 r., na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 80, poz. 872 ze zm.), zostanie dokonana kontrola realizacji przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, zadań z zakresu administracji geologicznej, będących zadaniami administracji rządowej zleconymi starostom na mocy art. 103a ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.).

Celem kontroli było zbadanie zgodności działań Starostwa Powiatowego z przepisami prawa, dokonanych w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia kontroli.

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30 sierpnia 2004 r. (ŚR-V-0930/JM/1.2/04) Wojewoda Śląski przesłał następujące zalecenia:


 1. Powierzyć sprawy z zakresu administracji geologicznej osobie zatrudnionej na stanowisku geologa powiatowego (lub - w razie potrzeby - osobom pracującym pod kierownictwem geologa powiatowego.
 2. Zaniechać upoważniania - w decyzjach w sprawie zatwierdzenia projektów prac geologicznych - kierujących pracami geologicznymi, do bieżącego korygowania ich zakresu.
 3. W przypadku ustanowienia przez stronę w postępowaniu administracyjnym pełnomocnika, doręczać wszelkie pisma kierowane do tej strony w tym decyzje administracyjne, ustanowionemu przez nią pełnomocnikowi.
 4. Zaniechać żądania, w trybie art. 45 ust 1a Prawa geologicznego i górniczego, uzupełniania dokumentacji geologicznych o elementy nie wymagane przepisami Prawa geologicznego i górniczego.
 5. Zaniechać nakładania - w drodze decyzji administracyjnych - obowiązków wynikających bezpośrednio z przepisów prawa, w tym obowiązku utworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego oraz ustalania i wnoszenia opłat eksploatacyjnych.
 6. Przeprowadzać kontrole w zakresie wykonywania prac geologicznych i realizacji uprawnień z tytułu koncesji.

Starosta Wodzisławski, powiadomił Wojewodę Śląskiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, o sposobie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych pismem z dnia 6 października 2004 r. (OŚ-750-10/8957/2004), o następującej treści:

Dot.: wystąpienia pokontrolnego z dnia 30 sierpnia 2004 r. (ŚR-V-0930/JM/1.2/04). Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. w odpowiedzi na w/w pismo oraz w związku z przedstawionymi zaleceniami, zawiadamia o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych:


 1. Zatrudnienie geologa powiatowego nie zostało dotychczas przewidziane w budżecie tut. urzędu. Zgodnie z art. 103a ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.), wynikające z przepisów ustawy zadania starostów są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Natomiast w myśl art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim nie otrzymało dotychczas takowej dotacji. W związku z tym brak jest środków przewidzianych na zatrudnienie geologa powiatowego. Ponadto, ilość prowadzonych rocznie spraw związanych z Prawem geologicznym i górniczym jest niewielka, nie wymaga zatem tworzenia nowego etatu.
 2. Zaniechano upoważniania, w decyzjach w sprawie zatwierdzenia projektów prac geologicznych, kierujących pracami geologicznymi, do bieżącego korygowania ich zakresu.
 3. W przypadku ustanowienia przez stronę w postępowaniu administracyjnym pełnomocnika, doręcza się wszelkie pisma kierowane do tej strony (w tym decyzje administracyjne), ustanowionemu przez nią pełnomocnikowi.
 4. Zaniechano żądania, w trybie art. 45 ust 1a Prawa geologicznego i górniczego, uzupełniania dokumentacji geologicznych o elementy nie wymagane przepisami Prawa geologicznego i górniczego.
 5. Zaniechano nakładania, w drodze decyzji administracyjnych, obowiązków wynikających bezpośrednio z przepisów prawa, w tym obowiązku utworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego oraz ustalania i wnoszenia opłat eksploatacyjnych.
 6. Rozpoczęto kontrole w zakresie wykonywania prac geologicznych i uprawnień z tytułu koncesji. W związku z tym, pismem z dnia 1 października 2004 r., zawiadomiono przedsiębiorcę wydobywającego kopalinę pospolitą, o kontroli w zakresie realizacji uprawnień z tytułu koncesji, która odbyła się dnia 12 października 2004 r.
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑02‑2011 00:55:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑02‑2011 00:55:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑02‑2011 09:59:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie