Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego


Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu opracowania pn. "Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego".

Wobec powyższego istnieje możliwość zapoznania się z ww. dokumentem w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a (pokój nr 304) w dniach od 11 sierpnia do 4 września 2009 r. w godzinach 800 - 1500.

Jednocześnie Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zawiadamia, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków do ww. Projektu w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.


Informacja wytworzona przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  08‑02‑2011 09:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  08‑02‑2011 09:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2011 09:19:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie