Informacja o przystąpieniu do opracowania 'Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego'


Wodzisław Śl., 16 lutego 2009 r.

WOŚ.7620-1/08

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania "Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego".

Wobec powyższego istnieje możliwość zapoznania się z projektem ww. dokumentu w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a (pokój nr 304) w dniach od 17 lutego do 11 marca 2009 r. w godzinach 800 - 1500.

Jednocześnie Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zawiadamia, że istnieje możliwość składania uwag i wniosków do ww. Projektu w formie pisemnej lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.


Informacja wytworzona przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  08‑02‑2011 09:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  08‑02‑2011 09:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2011 09:19:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie