Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych


Adres siedziby:
ul. Pszowska 92 a
44-300 Wodzisław Śląski
II piętro
e-mail: przetargi@powiatwodzislawski.pl
fundusze@powiatwodzislawski.pl


Naczelnik Wydziału: Katarzyna Lerch
pokój: 212
tel.:  32/4120930
e-mail: przetargi@powiatwodzislawski.pl
fundusze@powiatwodzislawski.pl

 

Zastępca Naczelnika Wydziału: Justyna Wuwer
pokój: 216
tel.: 32/4120988
fax: 32/4120931
e-mail: przetargi@powiatwodzislawski.pl

 

REFERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Kierownik referatu: Marzena Gaca
Pokój: 214
tel.: 32/4120944
e-mail: fundusze@powiatwodzislawski.pl

Główny specjalista: Mariusz Hałacz
pokój: 213
tel.: 32/4120941
e-mail: fundusze@powiatwodzislawski.pl

Główny specjalista ds. projektów inwestycyjnych: Bożena Wiosna
pokój: 213
tel.: 32/4120941
e-mail: fundusze@powiatwodzislawski.pl

Inspektor: Mirosława Pierchała
pokój: 214
tel.: 32/4120944
e-mail: fundusze@powiatwodzislawski.pl

Pomoc administracyjna: Magdalena Bucka
pokój: 214
tel.: 32/4120944

Pomoc administracyjna: Karina Mołdrzyk

 

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Inspektor: Sylwia Markowska
pokój: 217
tel.: 32/4120932
e-mail: przetargi@powiatwodzislawski.pl

Inspektor: Anna Tumulla
pokój: 217
tel.: 32/4120932
e-mail: przetargi@powiatwodzislawski.pl

Podinspektor: Dżesika Węgrzyk
pokój: 217
tel.: 32/4120932
e-mail: przetargi@powiatwodzislawski.pl

 

REFERAT WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Kierownik referatu: Barbara Jasińska-Musik
pokój: 220
tel.: 32/4120943
e-mail: barbara.musik@powiatwodzislawski.pl

Inspektor: Jagoda Glassmann-Kędziora
pokój: 220
tel.: 32/4120945
e-mail: jagoda.kedziora@powiatwodzislawski.pl

Inspektor: Patrycja Rother
pokój: 220
tel.: 32/4120945
e-mail: patrycja.rother@powiatwodzislawski.pl

 

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 1. Koordynacja działań mających na celu wykorzystanie środków zewnętrznych na rzecz rozwoju powiatu;
 2. Pozyskiwanie informacji na temat aktualnych programów unijnych i krajowych oraz analiza przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach poszczególnych programów krajowych i funduszy UE;
 3. Koordynacja i udział w procesie przygotowania aplikacji, wdrażania i rozliczania projektów;
 4. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami je zrzeszającymi w zakresie realizacji projektów;
 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w celu realizacji wspólnych projektów finansowanych ze środków UE lub programów krajowych;
 6. Koordynacja prac związanych z planowaniem strategicznym rozwoju powiatu w tym monitorowanie realizacji celów i zadań zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu i jej aktualizowanie oraz opiniowanie zewnętrznych strategii i planów;
 7. Realizowanie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym związanych z przekazywaniem dotacji dla organizacji pozarządowych  na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, sportu, turystyki i krajoznawstwa, a także z  inicjatywą lokalną w zakresie zadań Wydziału;
 8. Przygotowanie Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przeprowadzenie procedury konsultacji i uchwalenia programu oraz koordynacja i monitorowanie jego realizacji;
 9. Realizowanie procedury związanej z przekazywaniem dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego;
 10. Monitorowanie oraz merytoryczna kontrola prawidłowości realizacji zadań zleconych przez Powiat podmiotom zewnętrznym w zakresie działania Wydziału;
 11. Organizacyjne przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych;
 12. Nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie;
 13. Konsultacje w zakresie realizacji procedur udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu;
 14. Udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie określonym przez Zarząd Powiatu lub przez Starostę;
 15. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych;
 16. Prowadzenie i rozwijanie współpracy z partnerami krajowymi i z zagranicy, z którymi Powiat zawarł stosowne porozumienia poprzez przygotowanie, organizowanie oraz przeprowadzenie wizyt partnerskich;
 17. Przygotowanie harmonogramu wizyt delegacji zagranicznych;
 18. Wykonywanie tłumaczeń ustnych i pisemnych związanych z wizytami oraz prowadzenie korespondencji z partnerami z zagranicy;
 19. Przygotowywanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów partnerskich.
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Markowska
email: sylwia.markowska@powiatwodzislawski.pl tel.:32 412 09 32 fax: 32 412 09 31
, w dniu:  19‑01‑2011 14:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  19‑01‑2011 14:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2020 11:32:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie