Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych


Adres siedziby:
ul. Pszowska 92 a
44-300 Wodzisław Śląski
II piętro

e-mail: przetargi@powiatwodzislawski.pl
fundusze@powiatwodzislawski.pl


Naczelnik Wydziału: Katarzyna Lerch
pokój: 212
tel.:  32/4120930
e-mail: przetargi@powiatwodzislawski.pl
fundusze@powiatwodzislawski.pl

 

Zastępca Naczelnika Wydziału: Justyna Wuwer
pokój: 216
tel.: 32/4120988
e-mail: przetargi@powiatwodzislawski.pl

 

REFERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Kierownik referatu: Marzena Gaca
Pokój: 214
tel.: 32/4120944
e-mail: fundusze@powiatwodzislawski.pl

Główny specjalista: Mariusz Hałacz
pokój: 215
tel.: 32/4120940
e-mail: fundusze@powiatwodzislawski.pl

Inspektor: Karina Mołdrzyk
pokój: 214
tel.: 32/4120944
e-mail:fundusze@powiatwodzislawski.pl

Inspektor: Mirosława Sojka
pokój: 213
tel.: 32/4120941
e-mail: cooperation@powiatwodzislawski.pl

Inspektor: Dżesika Węgrzyk
pokój: 213
tel.: 32/4120941
e-mail: cooperation@powiatwodzislawski.pl

Pomoc administracyjna: Magdalena Bucka
pokój: 214
tel.: 32/4120944
e-mail: fundusze@powiatwodzislawski.pl

 

REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Główny specjalista: Sylwia Markowska
pokój: 217
tel.: 32/4120932
e-mail: przetargi@powiatwodzislawski.pl

Starszy Inspektor: Anna Tumulla
pokój: 217
tel.: 32/4120932
e-mail: przetargi@powiatwodzislawski.pl

 

REFERAT WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Kierownik referatu: Barbara Jasińska-Musik
pokój: 220
tel.: 32/4120943
e-mail: barbara.musik@powiatwodzislawski.pl

Starszy Inspektor: Jagoda Glassmann-Kędziora
pokój: 220
tel.: 32/4120945
e-mail: jagoda.kedziora@powiatwodzislawski.pl

Starszy Inspektor: Patrycja Rother
pokój: 220
tel.: 32/4120945
e-mail: patrycja.rother@powiatwodzislawski.pl

 

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1) koordynacja działań mających na celu wykorzystanie środków zewnętrznych na rzecz Rozwoju Powiatu;

2) pozyskiwanie informacji na temat aktualnych programów unijnych i krajowych oraz analiza przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach poszczególnych programów krajowych i funduszy UE;

3) koordynacja i udział w procesie przygotowania aplikacji, wdrażania i rozliczania projektów;

4) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami je zrzeszającymi w zakresie realizacji projektów;

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w celu realizacji wspólnych projektów finansowanych ze środków UE lub programów krajowych;

6) koordynacja prac związanych z planowaniem strategicznym rozwoju Powiatu, w tym monitorowanie realizacji celów i zadań zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu i jej aktualizowanie oraz opiniowanie zewnętrznych strategii i planów;

7) realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym zadań w ramach inicjatywy lokalnej oraz zadań związanych z przekazywaniem dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i krajoznawstwa, nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej;

8) przygotowanie Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przeprowadzenie procedury konsultacji i uchwalenia programu oraz koordynacja i monitorowanie jego realizacji;

9) realizowanie procedury związanej z przekazywaniem dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego;

10) realizacja zadań Powiatu wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,

11) monitorowanie oraz merytoryczna kontrola prawidłowości realizacji zadań zleconych przez Powiat podmiotom zewnętrznym w zakresie działania Wydziału;

12) organizacyjne przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych;

13) nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie;

14) konsultacje w zakresie realizacji procedur udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu;

15) udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie określonym przez Zarząd Powiatu lub przez Starostę;

16) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych;

17) prowadzenie i rozwijanie współpracy z partnerami krajowymi i z zagranicy, z którymi Powiat zawarł stosowne porozumienia poprzez przygotowanie, organizowanie oraz przeprowadzenie wizyt partnerskich;

18) przygotowanie harmonogramu wizyt delegacji zagranicznych;

19) wykonywanie tłumaczeń ustnych i pisemnych związanych z wizytami oraz prowadzenie korespondencji z partnerami z zagranicy;

20) przygotowywanie wniosków i pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów partnerskich.

Informacja wytworzona przez:
Sylwia Markowska
email: sylwia.markowska@powiatwodzislawski.pl tel.:32 412 09 32 fax: 32 412 09 31
, w dniu:  19‑01‑2011 14:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  19‑01‑2011 14:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑05‑2024 11:04:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie