Zatwierdzenie projektu prac geologicznych


ZATWIERDZENIE PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH

Art. 33 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 228, poz.1947 ze zm.)

Projekt prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, podlega, z wyjątkiem projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, zatwierdzeniu przez właściwy organ administracji geologicznej w drodze decyzji.

Projekt prac geologicznych powinien określać:

  1. cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, wraz z określeniem rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej;
  2. harmonogram prac;
  3. przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane prace geologiczne;
  4. przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym zwłaszcza wód podziemnych, oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i środki mające na celu zapobieżenie szkodom.

Projekt zatwierdza się na czas oznaczony.

Projekt prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi podlega zgłoszeniu właściwemu organowi administracji geologicznej.

Do wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu tych prac właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.

Formularze wniosków są dostępne w Wirtualnym Biurze prowadzonym w ramach BIP -u w rubryce
WNIOSKI DO POBRANIA.


Do wniosku należy dołączyć projekt prac geologicznych (4 egz.), sporządzony zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777).

Opłata skarbowa:

Na podstawie art. 1 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) oraz części I pkt 53 załącznika do ustawy, należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 10 zł w kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., przy ul. Bogumińskiej 4 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śl.

Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  23‑01‑2011 16:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  23‑01‑2011 16:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2011 16:16:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie