Zezwolenie na transport/zbieranie odpadów


WYDANIE ZEZWOLENIA NA TRANSPORT / ZBIERANIE ODPADÓW

Art. 28 ustawy o odpadach (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr .39 poz. 251 ze zm.)

ZBIERANIE ODPADÓW:

to każde działanie, w szczególności umieszczanie
w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiani

Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz prowadzenie działalności
w zakresie transportu odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

Art. 27 ust. 1 (ustawy o odpadach):

Wniosek powinien zawierać:

 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydaje się na wniosek, który powinien zawierać:
  1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
  2. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu w okresie roku,
  3. oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  4. (uchylony),
  5. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  6. szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  7. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
  8. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Art. 28 ust. 10 (ustawy o odpadach):

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli są wymagane.

Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane w przypadkach, gdy:


 1. art. .31 ust. 1 ustawy o odpadach: wytwórca odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów, jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
 2. art. 31 ust. 2 ustawy o odpadach: Z obowiązku uzyskania zezwolenia nie jest zwolniony wytwórca odpadów, który we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów.
 3. art. 33 ust. 1a ustawy o odpadach: transport odpadów, które zostały przekazane osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, nie będącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby do miejsca wykorzystania tych odpadów.
 4. art. 33 ust. 4 ustawy o odpadach: Rodzaje odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia oraz podstawowe wymagania dla zbierania lub transportu odpadów, określa (rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie Dz.U.04.16.154 ze zm.).

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów wydaje starosta.

Właściwym starostą jest:

 1. do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów - starosta właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów;
 2. do wydania zezwolenia na transport odpadów - starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów.

Art. 28 ust. 8 (ustawy o odpadach):

Nie wymaga się zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów zbieranie odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie nieruchomości, przez władającego tą nieruchomością.

Art. 28 ust. 9 (ustawy o odpadach):

Uzyskanie zezwolenia nie dotyczy wytwórcy odpadów, który transportuje wytworzone przez siebie odpady lub zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia.

Art. 28 ust. 6 (ustawy o odpadach):

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów jest wydawane w drodze decyzji, przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

Formularze wniosków są dostępne w Wirtualnym Biurze prowadzonym w ramach BIP -u w rubryce
WNIOSKI DO POBRANIA.


Opłata skarbowa:

Na podstawie art. 1 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) oraz części III pkt 44 załącznika do ustawy, należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 616 zł na wykonanie działalności gospodarczej lub 82 zł na pozostałe, w kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., przy ul. Bogumińskiej 4 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śl.

Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  23‑01‑2011 16:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  23‑01‑2011 16:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2011 16:33:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie