Przyznanie środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów


PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW ZALESIENIA GRUNTU

Art. 14 ustawy o lasach, (tekst jednolity z 2005 r., Dz. U. Nr 45, poz. 435 ze zm.)

Do zalesienia mogą być przeznaczone nieużytki, grunty rolne nieprzydatne do produkcji rolnej
i grunty rolne nieużytkowane rolniczo oraz inne grunty nadające się do zalesienia, a w szczególności:

  1. grunty położone przy źródliskach rzek lub potoków, na wododziałach, wzdłuż brzegów rzek oraz na obrzeżach jezior i zbiorników wodnych;
  2. lotne piaski i wydmy piaszczyste;
  3. strome stoki, zbocza, urwiska i zapadliska;
  4. hałdy i tereny po wyeksploatowanym piasku, żwirze, torfie i glinie.

Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Właściciele lub użytkownicy wieczyści gruntów mogą otrzymać dotacje z budżetu państwa przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów. Decyzję w sprawie przyznania środków na pokrycie tych kosztów wydaje starosta na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, po zaopiniowaniu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. wypis i wyrys z ewidencji gruntów.
  2. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. szkic orientacyjny.

Formularze wniosków są dostępne w Wirtualnym Biurze prowadzonym w ramach BIP -u w rubryce
WNIOSKI DO POBRANIA.

Opłata skarbowa:

Na podstawie art. 1 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) oraz części I pkt 53 załącznika do ustawy, należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 10 zł w kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., przy ul. Bogumińskiej 4 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śl.

Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  23‑01‑2011 17:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  23‑01‑2011 17:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2011 17:14:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie