Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami


Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przekłada się właściwemu organowi w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianę tej działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi.

Informacja powinna spełniać wymogi art. 24 (ustawy o odpadach).

4. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
2) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
3) informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
4) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
5) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

INFORMACJĘ PRZEKŁADA SIĘ W CZTERECH EGZEMPLARZACH !!!!

Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.W przypadku stwierdzenia przez organ na podstawie złożonej informacji lub własnych ustaleń, że odpady niebezpieczne wytworzone w ilości do 100 kg rocznie mogą powodować, ze względu na ilość lub rodzaj, zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, organ w terminie 30 dni od otrzymania informacji zobowiązuje, w drodze decyzji, wytwórcę odpadów do przedłożenia wniosku o zatwierdzenia programu odpadami niebezpiecznymi.

Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  23‑01‑2011 17:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  23‑01‑2011 17:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2011 17:27:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie