Pozwolenie na wytwarzanie odpadów


Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów


Art. 18 ustawy o odpadach (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz art. 184 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Wytwórca odpadów: to każdy, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Art. 17 ust. 2 (ustawy o odpadach)

Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Właściwym organem jest:

1) wojewoda - dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.);
2) starosta dla pozostałych przedsięwzięć.

Pozwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego instalację ( z zastrzeżeniem przypadków, kiedy pozwolenie jest wydawane na wniosek zainteresowanego uzyskaniem tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części oraz kiedy pozwolenie wydawane jest na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji).

Art. 184 ust. 2 (ustawy o odpadach):

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3) informację o tytule prawnym do instalacji;

4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

5) ocenę stanu technicznego instalacji;

6) informację o rodzaju prowadzonej działalności;

7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia, (...);

16) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;

17) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

17a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

17b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku, kiedy pozwolenie wydawane jest na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.

18) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

Art. 184 ust. 4 (POŚ):

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

1)dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania

w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Art. 18 ust. 1 (ustawy o odpadach):

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oprócz w/w informacji powinien zawierać :

1)wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania,

z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

2)określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

3)wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

4)opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

5)wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Art. 143 (POŚ):

Jeżeli wniosek dotyczy technologii stosowanych w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinien spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystywanie energii;

3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i pali;

4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku powstających odpadów;

5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;

6) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;

7) postęp naukowo - techniczny.

Formularze wniosków są dostępne w Wirtualnym Biurze prowadzonym w ramach BIP-u w rubryce wnioski do pobrania.

Art. 24 ust. 1 (ustawy o odpadach)

Informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przedkłada się właściwemu organowi w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi; informację przedkłada się w czterech egzemplarzach.

Opłata skarbowa za pozwolenie na wytwarzanie odpadów:

Na podstawie art. 1 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) oraz części III pkt 40 załącznika do ustawy, należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 2011 zł w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 506 zł w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, natomiast za pozostałe w wysokości 506 zł, w kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., przy ul. Bogumińskiej 4 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śl.

Informacja wytworzona przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑02‑2011 01:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑02‑2011 01:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑02‑2011 09:49:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie