Przyjęcie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny w celu określenia granic złoża, jego zasobów oraz geologicznych warunków występowania (dla złóż o powierzchni do 2 ha)


PODSTAWA PRAWNA

Art. 41, art. 45 i art. 103 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY

Pismo "o przekazaniu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny celem przyjęcia".

Załączniki:

dokumentacja geologiczna złoża kopaliny wykonana w oparciu o art. 41 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz. U. Nr 153, poz. 1778) - 4 egzemplarze.

OPŁATY

Nie wnosi się opłaty skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej organ zawiadamia pisemnie o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń,
jeżeli dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa żąda w drodze decyzji uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji i po upływie 1 miesiąca od otrzymania uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji organ zawiadamia o przyjęciu jej bez uwag.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do SKO w Katowicach za pośrednictwem Starosty Wodzisławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑02‑2011 01:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑02‑2011 01:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑02‑2011 09:05:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie