Zwrot wywłaszczonej nieruchomości oraz wywłaszczenie nieruchomości


O zwrot wywłaszczonej nieruchomości może wystąpić z wnioskiem poprzedni właściciel lub jego spadkobierca dysponujący sądowym postanowieniem o nabyciu praw do spadku.

Przesłanki, które powodują możliwość ubiegania się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości to:

- nieruchomość została użyta na inny cel niż opisany w decyzji o wywłaszczeniu

- pomimo upływu siedmiu lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna , nie rozpoczęto prac związanych z realizacją celu

- utraciła moc decyzja o lokalizacji inwestycji lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a cel nie został zrealizowany

Wraz z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości należy przedłożyć:

- decyzję lub inny dokument potwierdzający wywłaszczenie nieruchomości i określający cel, na jaki wywłaszczenia dokonano

- sądowe postanowienie o nabyciu spadku praw do spadku ( dotyczy spadkobierców poprzedniego właściciela )

- inne dokumenty istotne dla spraw, mogące mieć wpływ na ułatwienie i przyśpieszenie postępowania ( mapy, odpi księgi wieczystej itp. )

Wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenia nieruchomości można dokonać jedynie na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego ( np. gminy ).

Wniosek o wywłaszczenie nieruchomości powinien zawierać:

- określenie nieruchomości z podaniem danych z księgi wieczystej

- cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna

- powierzchnię nieruchomości i dotychczasowy sposób korzystania z niej

- właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości

- inne okoliczności istotne w sprawie

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku to :

- dokumenty z przebiegu rokowań o cywilnoprawne nabycie nieruchomości

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania

- mapę z rejestrem nieruchomości objętej wnioskiem

- pełny odpis księgi wieczystej

Przedstawione wyżej postępowania prowadzone są w oparciu o przepisy określone ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 )

Należy jednocześnie zaznaczyć, że złożenie wniosku w przedstawionych powyżej sprawach, zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami tutejszego Starostwa, II piętro, pokój nr 201, telefon 032 4539758

Informacja wytworzona przez:
Wioletta Tkocz
email: wgn@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 453 97 40
, w dniu:  26‑01‑2011 21:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  26‑01‑2011 21:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2012 09:51:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie