Nieodpłatne poradnictwo prawne oraz obywatelskie


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 roku

27‑11‑2020 11:12:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Od 3 listopada 2020 r. bezpłatne porady prawne udzielane będą telefonicznie

02‑11‑2020 14:50:04

Od 3 listopada do odwołania,  prawnicy dyżurujący w punktach bezpłatnych porad prawnych w naszym powiecie przechodzą na zdalne świadczenie usług. Poradę prawną będzie można uzyskać telefonicznie lub online.

Biorąc pod uwagę ogólną sytuację zagrożenia epidemicznego w kraju, zdecydowano o tymczasowej zmianie zasad w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu.

Do odwołania porady będą odbywać się telefonicznie lub mailowo. Klienci zainteresowani poradą „na odległość” będą mogli zapisać się pod numerem telefonu 32 412 09 51 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Dodatkowo rezerwacji porady telefonicznej lub mailowej można dokonać elektronicznie poprzez stronę: https://np.ms.gov.pl/śląskie/wodzisławski lub https://www.powiatwodzislawski.pl/

O terminie wznowienia stacjonarnych usług nieodpłatnych porad prawnych będziemy informowali na bieżąco na stronie internetowej powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2021 r.

15‑10‑2020 13:37:06
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wodzisławskiego w 2020 r.

17‑09‑2020 13:27:59
  • Zespół Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 164, 44-300 Wodzisław Śląski                                             

Poniedziałek:   od godz. 08.00 do godz. 16.00           

Wtorek:            od godz. 10.00 do godz. 18.00          

Środa:               od godz. 10.00 do godz. 18.00          

Czwartek:         od godz. 09.00 do godz. 17.00          

Piątek:              od godz. 08.00 do godz. 16.00 

3 grudnia 2020 (czwartek) - punkt czynny od 9.00-19.00

10 grudnia 2020 (czwartek) - punkt czynny od 7.00 do 19.00

17 grudnia 2020 (czwartek) - punkt czynny od 7.00 do 19.00

24 grudnia 2020 (Wigilia) – nieczynne

31 grudnia 2020 (Sylwester) - punkt czynny od 7.00 do godz. 13.00

 

  • Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, ul. Mikołaja Kopernika 8, 44-350 Gorzyce                                                                                                     Poniedziałek: od godz. 15.00 do godz. 19.00               

Wtorek:          od godz. 08.00 do godz. 12.00              

Środa:             od godz. 08.00 do godz. 12.00              

Czwartek:       od godz. 08.00 do godz. 12.00              

Piątek:            od godz. 08.00 do godz. 12.00      

23 grudnia 2020 (środa) od godz. 8.00 do godz. 16.00

24 grudnia 2020 (Wigilia) – nieczynne

 

  • Urząd Miasta Pszów (Urząd Stanu Cywilnego), ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów punkt prowadzony przez Fundację Obrony Praw Człowieka DURA LEX SED LEX (ul. Powstańców Śląskich 3/101, 44-200 Rybnik)                                                

Poniedziałek: od godz. 10.00 do godz. 14.00               

Wtorek:          od godz. 09.00 do godz. 13.00              

Środa:             od godz. 13.00 do godz. 17.00              

Czwartek:       od godz. 09.00 do godz. 13.00              

Piątek:            od godz. 10.00 do godz. 14.00    

23 grudnia 2020 (środa) od godz. 9.00 do godz. 17.00

24 grudnia 2020 (Wigilia) - nieczynne

 

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin punkt prowadzony przez Fundację Obrony Praw Człowieka DURA LEX SED LEX (ul. Powstańców Śląskich 3/101, 44-200 Rybnik) 

      Poniedziałek: od godz. 12.30 do godz. 16.30          

      Wtorek:          od godz. 12.30 do godz. 16.30            

      Środa:            od godz. 09.00 do godz. 13.00            

      Czwartek:       od godz. 12.30 do godz. 16.30                 

      Piątek:             od godz. 09.00 do godz. 13.00                 

22 grudnia 2020 (wtorek) od godz. 8.30 do godz. 16.30

24 grudnia 2020 (Wigilia) – nieczynne

31 grudnia 2020 (Sylwester) – od godz. 8.00 do godz. 12.00

 

  • Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS, ul. Strzelców Bytomskich 9a, 44-280 Rydułtowy

Poniedziałek: od godz. 09.00 do godz. 13.00                

Wtorek:          od godz. 12.00 do godz. 16.00                

Środa:             od godz. 12.00 do godz. 16.00                 

Czwartek:       od godz. 12.00 do godz. 16.00 

Piątek:            od godz. 12.00 do godz. 16.00 

23 grudnia 2020 ( środa) od godz. 8.00 do godz. 16.00

24 grudnia 2020 (Wigilia) – nieczynne

28 grudnia 2020 (poniedziałek) od godz. 9.00 do godz. 17.00

31 grudnia 2020 (Sylwester) – nieczynne

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

17‑09‑2020 13:17:55

1.Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:                                          

1) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2.  Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

    Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie można pobrać od osoby udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej i wypełnione składa się tej osobie.

      Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną, która jest pomocą de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:

  1)  oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku,

2) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

3) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

 3. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna, poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoba, która zgłosi uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa Staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, lub w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (do pobrania ze strony internetowej Powiatu Wodzisławskiego), wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. 
Potrzebę skorzystania z porady poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy zgłosić również telefoniczne pod nr 32 4120951.

4.  Na wizyty do prawników do wszystkich punktów należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 32 4120951 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim lub elektronicznie - Zapisy on-line na bezpłatne porady prawne

5.  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

6.  W przypadku, gdy nieodpłatnej pomocy udzielać będzie magister prawa osoba uprawniona do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym.

7.  Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej jest dokumentowany w „karcie pomocy” przez podanie w szczególności informacji dotyczących zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących w szczególności wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.

  8. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomoc prawnej może przekazać anonimową opinię o udzielonej poradzie. Opinii udziela się poprzez wypełnienie „Karty pomocy-część B”, którą osoba udzielająca porady przekazuje osobie uprawnionej na koniec wizyty z prośbą o dobrowolne jej wypełnienie i umieszczenie w urnie znajdującej się przy wejściu do punktu. Wypełnienie przez osobę uprawnioną tej części karty pomocy, w tym podanie numeru telefonu w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Elektroniczne umawianie wizyt na bezpłatne porady prawne

16‑07‑2020 14:54:13
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W środę (17 czerwca) punkt porad prawnych w Pszowie czynny dłużej

15‑06‑2020 11:45:31

Informujemy, że w związku z tym, iż Urząd Miasta Pszowa 12 czerwca nie przyjmuje klientów, odpracowanie dyżuru w punkcie nieodpłatnych porad prawnych odbędzie się 17 czerwca (środa). W tym dniu punkt porad prawnych nr 4 będzie przyjmował klientów przez 8 godzin od 9.00-17.00. Na poradę prawną należy umówić się pod numerem telefonu 32 4120951.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

KOMUNIKAT W SPRAWIE STACJONARNYCH PORAD PRAWNYCH OD DNIA 1 CZERWCA 2020 R.

29‑05‑2020 12:40:01

Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw prośbom klientów od dnia 1 czerwca zostają otwarte stacjonarne punkty porad prawnych. Z powodu epidemii koronawirusa w okresie od 23 marca do dnia 29 maja funkcjonowały teleporady i klienci mogli uzyskać poradę prawną przez telefon.

Jednakże, żeby zachować zasady bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących w biurach, aktualne pozostają wytyczne Głównej Inspekcji Sanitarnej. Każda osoba, która chce skorzystać z porady prawnej powinna zadzwonić na infolinię rejestracyjną tel. 32 4120951 i umówić się do konkretnego punktu, na konkretny dzień, godzinę. W punkcie porad prawnych powinna znajdować się 1 osoba korzystająca z porady, w uzasadnionych  przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

Osoba, która zostanie umówiona na poradę powinna przybyć do punktu na umówioną godzinę, w maseczce lub przyłbicy, a po wejściu do punktu zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym (ewentualnie posiadać rękawiczki). Należy zachować odpowiedni dystans między klientem, a prawnikiem. Jeżeli klient nie jest pewny co do swojego stanu zdrowia (wykazuje objawy choroby typu kaszel, katar, gorączka), to powinien umówić się na wizytę w takim terminie, kiedy ma pewność, że jest zdrowy.

Informujemy również, że w związku z nowelizacją ustawy z bezpłatnych porad prawnych mogą korzystać przedsiębiorcy prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku. Do tej pory z możliwości korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej wyłączone były sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia takiej działalności. Rozszerzenie tej pomocy na osoby samozatrudnione jest związane z pandemią COVID-19 i jej skutkami, które odczuwają najmniejsze firmy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wszystkie punkty nieodpłatnych porad prawnych zawieszają działalność

13‑03‑2020 09:29:35

Informujemy, że w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z koronawirusem COVID-19 WSZYSTKIE punkty bezpłatnych porad prawnych na terenie powiatu wodzisławskiego zawieszają działalność.

O ponownym wznowieniu pracy punktów będziemy na bieżąco informować na stronie www.powiatwodzislawski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w zakładce "Nieodpłatne poradnictwo prawne oraz obywatelskie"

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych w Gorzycach i Rydułtowach zawieszone

12‑03‑2020 10:18:25
Informujemy, że z powodu zamknięcia ośrodków kultury, działalność punktów bezpłatnych porad prawnych w Gorzycach i w Rydułtowach, mieszczących się w siedzibach tamtejszych ośrodków, zostaje zawieszona. O ponownym uruchomieniu punktów będziemy informować. Za utrudnienia przepraszamy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 35 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Jagoda Glassmann-Kędziora
email: jagoda.kedziora@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 45 fax: (32) 453 97 12
, w dniu:  15‑02‑2018 12:44:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Spas
email: michal.spas@powiatwodzislawski.pl tel.:324539788 fax: 324539712
, w dniu:  15‑02‑2018 12:44:19
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2020 11:13:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie