Biuro Rzeczy Znalezionych


Biuro rzeczy znalezionych

Ogólny opis:

 1. Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie powiatu wodzisławskiego, z wyjątkiem:
  1. rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach,
   w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego - wówczas Znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego, który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy;
  2. rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się
   z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy;
  3. rzeczy, co do których istnieje domniemanie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności.
 2. Biuro może odmówić przyjęcia w depozyt rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 100 PLN, za wyjątkiem rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
 3. Kto znalazł rzecz i zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jej miejsce pobytu, niezwłocznie zawiadamia ją o znalezieniu rzeczy i wzywa do jej odbioru.
 4. Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta).
 5. Kto znalazł rzecz w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadamia o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddaje jej rzecz na przechowanie. Jeżeli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub nie zna miejsca jej pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy właściwego starostę.
 6. Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności (złoto, platynę, srebro, w tym monety, a także wyroby użytkowe ze złota, platyny, srebra, kamieni szlachetnych, pereł oraz koralu) lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz  niezwłocznie właściwemu staroście, chyba, że znalezione zostały jedynie pieniądze, a ich kwota nie przekracza 100 złotych lub równowartości tej kwoty obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia znalezienia  pieniędzy, a w przypadku, gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem.

 7. Biuro podejmuje czynności zmierzające do odszukania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy i powiadomienia go o odnalezieniu rzeczy.
 8. Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania.
 9. Koszty przechowywania i sprzedaży rzeczy oraz utrzymania jej w należytym stanie, a także koszty poszukiwań, do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru, obciążają uprawnionego do odbioru.
 10. Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy i pod warunkiem uiszczenia kosztów poniesionych przez urząd, o których mowa w pkt. 8.

Wymagane dokumenty:

 1. Przy oddawaniu rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych:
  1. zawiadomienie o znalezieniu rzeczy (pisemne lub ustne);
  2. zawiadomienie wypełnia znalazca i składa wraz z rzeczą znalezioną. Istnieje możliwość wniesienia zawiadomienia ustnie - do protokołu. Znalazca może w zawiadomieniu zażądać od osoby uprawnionej do odbioru rzeczy tzw. znaleźnego, w wysokości 10% wartości znalezionego przedmiotu.
 2. Przy poszukiwaniu zagubionej rzeczy:
  1. zapytanie osoby poszukującej swojej rzeczy na temat rzeczy znalezionych (pisemne lub ustne).
 3. Przy wystąpieniu o wydanie rzeczy znalezionej:
  1. pisemny wniosek o wydanie rzeczy znalezionej zawierający jej szczegółowy opis (cechy charakterystyczne, znaki szczególne), określenie miejsca zagubienia;
  2. dowód dokonania opłaty;
  3. dowód osobisty do wglądu przy odbiorze rzeczy.

Sposób dostarczania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);
  2. złożyć bezpośrednio w urzędzie, w godzinach jego pracy.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 14 dni.

Opłaty:

 1. Wydanie znalezionej rzeczy związane jest z uiszczeniem opłaty*.
 2. Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem rzeczy.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.

* Opłaty wymagane będą w szczególnych przypadkach, związanych z poniesieniem nadzwyczajnych kosztów przechowywania rzeczy i poszukiwaniem osoby uprawnionej do jej odbioru.

Wysokość opłat nie może przekroczyć wartości rzeczy w dniu odbioru.

Wpłata na konto:

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski;

nr rachunku: 43 1560 1094 2125 0085 5020 0036, z dopiskiem opłata za wydanie rzeczy znalezionej.

 1. Postępowanie w zakresie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz zapytania o rzecz znalezioną nie podlega opłacie.

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

 1. W przypadku zawiadomienia o znalezieniu rzeczy lub oddawania rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych wydawane poświadczenie - odpowiednio: dokonania zawiadomienia lub przyjęcia znalezionej rzeczy:
  1. od ręki - przy kontakcie bezpośrednim;
  2. w terminie do 7 dni - przy załatwianiu sprawy drogą pocztową.
 2. Udzielanie informacji osobom poszukującym swoich rzeczy na temat rzeczy znalezionych dokonywane jest:
  1. przy ustnym zapytaniu - od ręki;
  2. przy pisemnym zapytaniu - w terminie do 7 dni.
 3. W przypadku wydawania rzeczy znalezionych:
  1. termin do podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 1 rok. Jeżeli rzeczy nie odebrała osoba uprawniona , wzywany jest znalazca do odbioru rzeczy z zachowaniem terminu art. 187 KC;
  2. w razie niemożności wezwania - termin dla podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 2 lata od wezwania do odbioru rzeczy znalezionej poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu, na okres 12 miesięcy;
  3. odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy stwierdza się
   w protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół
   i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca,
   w którym rzecz się znajduje.
 4. W przypadku dokonywania zawiadomienia lub oddawania rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych oraz zapytania o rzeczy znalezione dokument kończący sprawę może być odebrany przez Zawiadamiającego/Pytającego:
  1. osobiście w siedzibie urzędu;
  2. poprzez pocztę tradycyjną.
 5. O formie odbioru decyduje Zawiadamiający/Pytający w formularzu zawiadomienia/zapytania.

Informacje na temat przebiegu sprawy:

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego,
ul. Pszowska 92 a, pok. 208

w godzinach pracy Starostwa, tj.

poniedziałek - środa od 8.00 do 15.00
czwartek od 8.00 do 17.00
piątek od 8.00 do 13.00 

Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu (32) 412 09 79, w godzinach pracy Starostwa.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Skargi i wnioski:

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:
  1. pisemnie pocztą tradycyjną;
  2. pisemnie bezpośrednio w urzędzie, w godzinach jego pracy;
  3. ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.
 2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2023 r. poz. 501).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1360, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1805, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.).

WYKAZ rzeczy znalezionych

29‑06‑2023 11:09:22
Dokumenty:
Plik pdf Wykaz BRzZ 2021.pdf
10‑04‑2024 10:18:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
125KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykaz BRzZ 2022.pdf
21‑07‑2023 13:17:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
133KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykaz BRzZ 2023.pdf
21‑07‑2023 13:17:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
124KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Sitko , w dniu:  17‑04‑2018 08:11:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:324539987 fax: 324539712
, w dniu:  17‑04‑2018 08:11:20
Data ostatniej aktualizacji:
22‑08‑2023 12:24:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie