Wszczęcie postępowania


Wodzisław Śl., 2 maja 2018 r.

WOŚ.6540.3.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz
art. 41 i art. 80a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.), na wniosek Miasta Wodzisławia Śląskiego działającego przez pełnomocnika p. Marcina Suchetę

 

Starosta Wodzisławski zawiadamia,

 

iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Dodatku do projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych oraz określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
nr 933 tz
w. Drogi Głównej Południowej na terenach gmin Rydułtowy – Pszów – Wodzisław Śląski – Godów – Mszana”.

 

Postępowanie to jest prowadzone na podstawie art. 80a ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.).

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 art. 73 § 1 Kpa, informuję
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiadzenia się w przedmiotowej sprawie osobiście, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl., przy ul. Pszowskiej 92a (pokój nr 303) lub na piśmie składając je w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92a lub ul. Bogumińskiej 2 lub też przesyłając je na wyżej wskazane adresy.

Strony mają prawo udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania ewentualnych wniosków, przysługiwać będzie w terminie od dnia 14 maja 2018 r. do dnia 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 i art. 41 ust. 1-3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, stronami niniejszego postępowania administracyjnego w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych (wykonanie projektowanych robót geologicznych), są ich właściciele (użytkownicy wieczyści). Stronami postępowań nie są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości znajdujących się poza miejscami wykonywania robót geologicznych.

Jeżeli liczba stron postępowania jest większa niż 20, organy administracji zawiadamiają
o decyzjach i innych czynnościach w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach tych organów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Natomiast w myśl art. 85b ww. ustawy, wykonywanie robót geologicznych na podstawie projektu robót geologicznych nie może naruszać praw właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości.

Roboty i badania objęte projektem mają na celu uzupełnienie informacji dotyczących warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 933 tzw. „Drogi Głównej Południowej” na terenach gmin Rydułtowy – Pszów – Wodzisław Śląski – Godów – Mszana.

 

Projektowane roboty geologiczne prowadzone będą na nieruchomościach gruntowych znajdujących się w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia.

 

Zaprojektowane prace pozwolą ustalić przydatność gruntów podłoża do właściwego
i bezpiecznego zaprojektowania wszystkich obiektów budowlanych i ich zabezpieczeń przed wpływem niekorzystnych zjawisk i procesów geodynamicznych.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śl. oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miasta Rydułtowy, Urząd Miasta Pszowa, Urząd Miasta Wodzisławia Śl., Urząd Gminy Godów i Urząd Gminy Mszana.

Zgodnie z przepisem art. 49 Kpa, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacja wytworzona przez:
Bartosz Górski
email: bartosz.gorski@powiatwodzislawski.pl tel.:32 412 09 48 fax: 32 453 97 21
, w dniu:  02‑05‑2018 11:22:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  02‑05‑2018 11:22:56
Data ostatniej aktualizacji:
05‑08‑2021 11:08:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie