Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916).


Sprawy z zakresu przekształceń prowadzone są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
 

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydane jest z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, tj. od 1 stycznia 2019 r.

 

Zaświadczenia można również uzyskać na wniosek właściciela:

 • w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania przez organ wniosku,

 • w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ wniosku, w uzasadnionych przypadkach związanych z potrzebą dokonania czynności prawnej dotyczącej lokalu (sprzedaż, ustanowienie hipoteki) lub potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu.

 

Za uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na wniosek właściciela wymagana jest opłata skarbowa w wysokości 50 zł.

 

Wymagane dokumenty przy procedurze wnioskowej:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,

 • w przypadku niezgodności stanu faktycznego z zapisami księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości objętej niniejszym wnioskiem (dokumenty potwierdzające następstwo prawne umowa sprzedaży, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),

 • w przypadku zamiaru uzyskania zaświadczenia w terminie 30 dni wymagane jest szczegółowe uzasadnienie potrzeby dokonania czynności prawnej oraz dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów takich jak np.: przedwstępna umowa sprzedaży lub innych.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 • pocztą na adres: Starosta Wodzisławski ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski

 • osobiście, w kancelarii tut. urzędu

 • za pomocą skrzynki ePUAP - pzwodzislawsl@sekap.pl

 

Opłaty:

 • wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu podlega opłacie - 50 zł opłaty skarbowej - ustawa z 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) część II ust. 20a załącznika do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia",

 • za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa – 17 zł opłaty skarbowej (nie dotyczy osób bliskich).

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy:

56 1240 6960 2927 0211 1111 1111

Bank PEKAO SA Oddział Rybnik

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

44-300 Wodzisław Śląski

ul. Bogumińska 4

 

Ochrona danych osobowych (RODO)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku oraz praw osób, których dane dotyczą, dostępne są na stronie www.powiatwodzislawski.pl/mojedane.
Przekazanie dodatkowych danych np.: numer telefonu, adres e-mail, nie jest obowiązkowe, przy czym ich podanie może ułatwić proces komunikacji z daną osobą.

 

Tryb odwoławczy

Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów „jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu,
w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji”.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
401KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
457KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Zuzanna Libowska , w dniu:  07‑01‑2019 12:16:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zuzanna Libowska
email: zuzanna.libowska@powiatwodzislawski.pl
, w dniu:  07‑01‑2019 12:16:39
Data ostatniej aktualizacji:
29‑07‑2019 12:04:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie