Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie Powiatu Wodzisławskiego


Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), Starosta Wodzisławski dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi, która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz sporządza wykaz takich potencjalnych zanieczyszczeń, który przekazywany jest Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 101e ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może ten fakt zgłosić właściwemu staroście.

Zgłoszenie winno zawierać:

  1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
  2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
  3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
  4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy.

Do ww. zgłoszenia, składanego w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa powyżej

Zakwalifikowanie gruntu do terenów o zanieczyszczonej powierzchni ziemi będzie miało istotne skutki dla władających powierzchnią ziemi (z obowiązkiem przeprowadzenia remediacji włącznie). Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Na podstawie uzyskanych danych, sporządzony zostanie przez Starostę Wodzisławskiego wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach.

Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać na adres: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., Wydział Ochrony Środowiska, ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski.

e-mail: os@powiatwodzislawski.pl

Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  09‑07‑2020 10:01:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  09‑07‑2020 10:01:41
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2020 10:02:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie