Deklaracja dostępności


Wstęp Deklaracji

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność do swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-08-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne cyfrowo:

 1. Strona nie zawiera informacji o zakresie działalności podmiotu publicznego – w postaci nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania; strona zawiera tekst, który może być odczytany przez syntezator mowy, przy pomocy czytnika ekranu (np. z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania NVDA),
 2. Część treści, w tym dokumentów oraz formularzy urzędowych, może nie być w pełni dostępna cyfrowo (dotyczy to m.in. dokumentów publikowanych w formie skanów, głównie pochodzących ze źródeł zewnętrznych i publikowanych przed wejściem w życie ustawy oraz dokumentów nie w pełni poprawnie odczytywanych przez programy dla osób niewidzących - np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych itp.),
 3. Strona może zawiera linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie,
 4. Strona posiada ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce,
 5. Materiały powstałe przy wykorzystaniu oprogramowania niezależnego od podmiotu publicznego (np. Legislator służący do tworzenia aktów normatywnych; dokumenty generowane przez systemy księgowo-rachunkowe itp.) mogą nie być w pełni dostępne z przyczyn niezależnych od podmiotu publicznego.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Klawisz Tab przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+Tab cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Lorek.
 • E-mail: sekretarz@powiatwodzislawski.pl
 • Telefon: 324 539 717
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Obsługę osób głuchych i głuchoniemych zapewnia Kancelaria Ogólna w budynku przy ul. Bogumińskiej 2. Obsługa odbywa się z wykorzystaniem tabletu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę osób głuchoniemych lub zdalnego tłumacza dzięki funkcjonalności na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego a obsługiwanej przez serwis WideoTłumacz. Urząd zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się dostęp do świadczenia usług tłumacza Sposobów Komunikowania się Osób Głuchoniemych, zarejestrowanego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza należy dokonać telefonicznie: 32 4539 710.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim:

1. Budynek przy ul. Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śląskim

Budynek urzędu wraz z budynkiem Powiatowego Centrum Konferencyjnego oraz Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. stanowi jeden duży obszarowo kompleks.
Na jego dziedzińcach: jeden wjazd od strony osiedla Dąbrówki, drugi od ul. Pszowskiej częściowo urządzono parkingi dla klientów instytucji oraz pracowników, wyznaczając miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Najbliżej budynku mieszczą się dwa przystanki komunikacji publicznej: „Matuszczyka-Skrzyżowanie” oraz „Osiedle Dąbrówki”.
Przystanki są obsługiwane przez komunikację Miasta Wodzisławia Śl., Wodzisławską Komunikację Powiatową oraz komunikację miejską Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju. Z przystanków korzystają również inni przewoźnicy.

W budynku mieszczą się:

 1. parter: Wydział Komunikacji i Transportu, Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 2. pierwsze piętro: obiekt niedostępny, zajęty przez szkołę,
 3. drugie piętro: Kancelaria Ogólna, Wydział Oświaty, Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, Wydział Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego, pomieszczenie Biura Informatyki oraz gabinety dwóch członków zarządu powiatu,
 4. trzecie piętro: Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Biuro Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Informacji, Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Biuro Informatyki

Parter budynku dostępny jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Pozostałe kondygnacje (druga, trzecia i czwarta) nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wózków inwalidzkich.

Wejście umożliwione jest z dwóch stron budynku:

 1. wejście od strony parkingu przy Powiatowym Centrum Konferencyjnym po schodach lub pochylnią, prowadzącą do pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu. Pochylnia jest zabezpieczona barierkami, dodatkowo dla osób niepełnosprawnych ruchowo zainstalowano dzwonek przywołujący pracowników Punktu Obsługi Klienta;
 2. wejście od strony Zespołu Szkół Technicznych (bez barier) z poziomu chodnika prowadzi do pomieszczeń Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Nie ma konieczności korzystania z pochylni.

W budynku nie ma windy.

Korytarze budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze obok siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w pomieszczeniu numer 13, na lewo od wejścia od strony Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, a także na drugim i trzecim piętrze.
W budynku drzwi wszystkich toalet zostały oznakowane w alfabecie Brailleʹa i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Krawędzie schodów na obydwu klatach schodowych budynku zostały oznaczone kontrastowo dla osób słabowidzących.
Budynek wyposażono w krzesło do ewakuacji, które zostało umieszczone na trzecim piętrze na klatce schodowej od strony Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Parking dla osób niepełnosprawnych usytuowany jest zarówno od strony Zespołu Szkół Technicznych jak i Powiatowego Centrum Konferencyjnego.
Od strony Zespołu Szkół Technicznych są to 3 miejsca, od strony Powiatowego Centrum Konferencyjnego są to 2 miejsca parkingowe.

Nad wejściami  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału lub biura (również z psem asystującym).

W przypadku konieczności załatwienia sprawy w wydziale lub biurze, do których dostęp dla osoby niepełnosprawnych jest utrudniony z powodu ich ulokowania na drugiej, trzeciej lub czwartej kondygnacji budynku, oprócz drogi elektronicznej, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze w holu lub wydzielonym pomieszczeniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, do którego dostęp dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony.

W budynku brak możliwości wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych.

Urząd zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się dostęp do świadczenia usług tłumacza Sposobów Komunikowania się Osób Głuchoniemych, zarejestrowanego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
Świadczenie jest bezpłatne dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza należy dokonać telefonicznie: 32 4539 710.
Urząd w oparciu o rozwiązania techniczne i teleinformatyczne zapewnia wykwalifikowaną obsługę osób głuchych i głuchoniemych przez osoby zatrudnione w Kancelarii Ogólnej przy ul. Bogumińskiej 2. Obsługa odbywa się z wykorzystaniem tabletu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę osób głuchoniemych lub zdalnego tłumacza dzięki funkcjonalności na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego (nowe okno).

2. Budynek Powiatowego Centrum Konferencyjnego przy ul. Pszowskiej 92a w Wodzisławiu Śląskim

W budynku odbywają się sesje Rady Powiatu Wodzisławskiego, mogą odbywać się posiedzenia komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego lub inne wydarzenia, a także funkcjonuje Terenowy Punkt Paszportowy w Wodzisławiu Śląskim, będący zamiejscową jednostką organizacyjną Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Budynek Powiatowego Centrum Konferencyjnego wraz z budynkiem Starostwa przy ul. Pszowskiej stanowi jeden kompleks.

Dziedziniec między budynkami stanowi częściowo parking dla klientów urzędu.
Budynek jest parterowy bez windy i jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Wejście za pomocą pochylni możliwe jest od strony budynku Starostwa przy ul. Pszowskiej oraz parkingu.
Najbliżej budynku mieszczą się dwa przystanki komunikacji publicznej: „Matuszczyka-Skrzyżowanie” oraz „Osiedle Dąbrówki”.
Przystanki obsługiwane są przez komunikację Miasta Wodzisławia Śl., Wodzisławską Komunikację Powiatową oraz komunikację miejską Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju. Z przystanków korzystają również inni przewoźnicy.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się w pobliżu szatni.
Drzwi wszystkich toalet zostały oznakowane w alfabecie Brailleʹa i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego miejsca w Powiatowym Centrum Konferencyjnym (również z psem asystującym).

Parking dla osób niepełnosprawnych – 2 miejsca parkingowe.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
Nad wejściami  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak możliwości wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych.

Urząd zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się dostęp do świadczenia usług tłumacza Sposobów Komunikowania się Osób Głuchoniemych, zarejestrowanego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
Świadczenie jest bezpłatne dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza należy dokonać telefonicznie: 32 4539 710.

Urząd w oparciu o rozwiązania techniczne i teleinformatyczne zapewnia wykwalifikowaną obsługę osób głuchych i głuchoniemych przez osoby zatrudnione w Kancelarii Ogólnej przy ul. Bogumińskiej 2. Obsługa odbywa się z wykorzystaniem tabletu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę osób głuchoniemych lub zdalnego tłumacza dzięki funkcjonalności na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego (nowe okno).

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z internetowej transmisji sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego, która jednak z powodów niezależnych od urzędu nie posiada audiodeskrypcji. Po każdej sesji Rady Powiatu nagrania z jej przebiegu są z publikowane na stronie internetowej wraz z napisami. Opóźnienie wynika z konieczności sporządzenia napisów i zamieszczenia ich w nagraniu. Transmisje dostępne są na stronie internetowej https://powiatwodzislawski.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady (link, nowe okno)

3. Budynek przy ul. Bogumińskiej 2 w Wodzisławiu Śl.

Ta siedziba urzędu mieści się w budynku zabytkowej, czterokondygnacyjnej kamienicy bez windy.
Najbliżej budynku mieszczą się dwa przystanki komunikacji publicznej: „Czyżowicka-Pszowska” oraz „Urząd Miasta”.
Przystanki są bsługiwane przez komunikację Miasta Wodzisławia Śl. oraz Wodzisławską Komunikację Powiatową.
Pół kilometra (pięć minut pieszo) od budynku mieści się dworzec autobusowy w Wodzisławiu Śl., z którego korzystają wszyscy publiczni przewoźnicy.

W budynku mieszczą się:

 1. parter: Kancelaria Ogólna, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Biuro Kadr, Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji, salka konferencyjna służąca naradom oraz obsłudze posiedzeń komisji Rady Powiatu
 2. pierwsze piętro: gabinet Starosty Wodzisławskiego i jego sekretariat, gabinet Wicestarosty Wodzisławskiego i jego gabinet, Sekretarz Powiatu, Wydział Rady i Zarządu, sala posiedzeń Zarządu Powiatu, w której odbywają się również posiedzenia komisji Rady Powiatu,
 3. drugie piętro: Skarbnik Powiatu, Wydział Finansowo-Budżetowego, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Biuro Prawne,
 4. trzecie piętro: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
W budynku brak jest windy.
W budynku nie ma rampy ani podjazdu.
Dostęp do budynku możliwy jest jedynie schodami. Prowadzone są obecnie prace projektowe i planistyczne nad zapewnieniem dostępności budynku.
Istnieje możliwość wezwania osoby z kancelarii ogólnej przez naciśnięcie dzwonka przed wejściem głównym do budynku.
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego biura (również z psem asystującym.)
Parking z miejscami dla osób niepełnosprawnych usytuowany jest przed budynkiem Starostwa po drugiej stronie ulicy.
Jest to jedno miejsce na parkingu wewnętrznym obsługującym siedziby urzędu przy ul. Bogumińskiej 2 i przy ul. Mendego 3.
Trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu publicznym wzdłuż ulicy Bogumińskiej.

Dostęp z obu parkingów do budynku urzędu wymaga przekroczenia jezdni.

W budynku toaleta do niepełnosprawnych znajdująca się na pierwszym piętrze.
Wejście do toalety oznaczone jest w alfabecie Brailleʹa i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nad wejściami  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W kancelarii budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.
W budynku brak możliwości wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych.

Urząd zapewnia, na zasadach określonych w art. 12 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się dostęp do świadczenia usług tłumacza Sposobów Komunikowania się Osób Głuchoniemych, zarejestrowanego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
Świadczenie jest bezpłatne dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza należy dokonać telefonicznie: 32 4539 710.

Urząd w oparciu o rozwiązania techniczne i teleinformatyczne zapewnia wykwalifikowaną obsługę osób głuchych i głuchoniemych przez osoby zatrudnione w Kancelarii Ogólnej przy ul. Bogumińskiej 2.
Obsługa odbywa się z wykorzystaniem tabletu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę osób głuchoniemych lub zdalnego tłumacza dzięki funkcjonalności na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego (nowe okno).

4. Budynek przy ul. doktora Lucjana Mendego 3 w Wodzisławiu Śląskim

Ta siedziba urzędu mieści się w jednopiętrowym budynku bez windy.

Najbliżej budynku mieszczą się dwa przystanki komunikacji publicznej: „Czyżowicka-Pszowska” oraz „Urząd Miasta”.
Przystanki obsługiwane są rzez komunikację Miasta Wodzisławia Śl. oraz Wodzisławską Komunikację Powiatową.
Pół kilometra (pięć minut pieszo) od budynku mieści się dworzec autobusowy w Wodzisławiu Śl., z którego korzystają wszyscy publiczni przewoźnicy.

W budynku mieści się Wydział Geodezji oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Parter budynku dostępny jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście umożliwione jest od strony parkingu i ulicy Bogumińskiej.
Dostęp jest zapewniony bezpośrednio z chodnika. Nie ma konieczności korzystania z pochylni.
Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze na lewo od wejścia.
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego biura (również z psem asystującym).

Parking dla osób niepełnosprawnych usytuowany jest z boku budynku (od strony Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej).
Jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu wewnętrznym obsługującym siedziby urzędu przy ul. Bogumińskiej 2 i przy ul. doktora Lucjana Mendego 3.
Trzy miejsca znajdują się na parkingu publicznym wzdłuż ulicy Bogumińskiej.

Dostęp z obu parkingów do budynku urzędu przy ul. Mendego 3 nie wymaga przekroczenia jezdni.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʹa ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nad wejściami  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnej.
W budynku brak jest możliwości wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych.

Urząd w oparciu o rozwiązania techniczne i teleinformatyczne zapewnia wykwalifikowaną obsługę osób głuchych i głuchoniemych przez osoby zatrudnione w Kancelarii Ogólnej przy ul. Bogumińskiej 2.
Obsługa odbywa się z wykorzystaniem tabletu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę osób głuchoniemych lub zdalnego tłumacza dzięki funkcjonalności na stronie internetowej Powiatu Wodzisławskiego (nowe okno).

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑03‑2024 12:48:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie