Współpraca z organizacjami pozarządowymi


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

28‑02‑2024 14:32:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

28‑02‑2024 14:18:53
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie sportu

28‑02‑2024 14:18:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji

28‑02‑2024 14:16:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

05‑12‑2023 11:32:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2024 roku

29‑11‑2023 13:05:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

08‑11‑2023 12:20:30
W związku ze złożeniem przez Starochorzowską Fundację Kultury oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem.: „Koncert z okazji Dnia Niepodległości-Przyłączenie Śląska do Polski” zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informujemy, iż Zarząd Powiatu Wodzisławskiego na swoim posiedzeniu w dniu 8 listopada 2023 r. uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni. Każdy – w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim uwagi dotyczące oferty.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

25‑10‑2023 13:00:05
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o naborze na członków komisji konkursowej

20‑10‑2023 09:58:11
 1. Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 571) oraz Programu współpracy Rozdział 12: „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLIV/437/2022 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, zaprasza się do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2024 roku.
 2. Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.
 3. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego po zapoznaniu się z pisemną opinią komórki/jednostki odpowiedzialnej.
 4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
 5. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie formularza zgłoszeniowego do dnia
  27 października 2023 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego ul. Bogumińska 2 lub
  ul. Pszowska 92a, 44-300 Wodzisław Śląski (w godzinach pracy urzędu). LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO STAROSTWA POWIATOWEGO.
 6. Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych pod
  nr telefonu: 32 41 20 943, 32 41 20 945.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia na terenie powiatu wodzisławskiego punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2024 roku

17‑10‑2023 12:55:54
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 93 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Ewa Śmiałek
email: ewa.smialek@powiatwodzislawski.pl tel.:32 453 99 73 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  15‑02‑2018 12:50:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Spas
email: michal.spas@powiatwodzislawski.pl tel.:324539788 fax: 324539712
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
28‑02‑2024 14:32:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive