Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2011 r.


Projekty uchwał wniesione pod obrady sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2011 r. w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2010 rok.
 2. udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium za 2010 rok.
 3. rozwiązania za wypowiedzeniem Porozumienia w sprawie objęcia działaniem "Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku" Powiatu Wodzisławskiego zawartego w dniu 30 stycznia 2004 roku w Rybniku pomiędzy Miastem Rybnik a Powiatem Wodzisławskim.
 4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim".
 5. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach".
 6. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny używanego sprzętu medycznego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą ,,Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach".
 7. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach".
 8. zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach".
 9. powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim".
 10. powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach".
 11. wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 12. wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Oddziału Urologicznego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim".
 13. wydania opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Poradni Neonatologicznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim".
 14. wyrażenia zgody na złożenie przez Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach wniosku o wygaszenie trwałego zarządu.
 15. założenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41.
 16. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
 17. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wodzisławskiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 18. udzielenia ze środków budżetu Powiatu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Powiatu Wodzisławskiego na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.
 19. uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.
 20. zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śląskim ze środków Funduszu Pracy, pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 21. nadania statutu Powiatowemu Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.
 22. podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 23. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Wodzisławski prawa służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Godowie.
 24. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011r. wraz z załącznikami.
 25. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/37/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2011-2022.
 26. zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LIII/568/2010 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.
 27. ustalenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wodzisławskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

zał. nr 1

24‑06‑2011 10:43:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 2

24‑06‑2011 10:42:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 3

24‑06‑2011 10:42:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 4

24‑06‑2011 10:41:23
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 5

24‑06‑2011 10:40:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 6

24‑06‑2011 10:40:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 7

24‑06‑2011 10:39:36
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 8

24‑06‑2011 10:39:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 9

24‑06‑2011 10:38:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

zał. nr 10

24‑06‑2011 10:37:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 27 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  24‑06‑2011 10:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Jezusek
email: biurorady@powiatwodzislawski.pl tel.:324539777 fax: 324539712
, w dniu:  24‑06‑2011 10:10:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑06‑2011 10:43:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie