Zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi


ZATWIERDZENIE PROGRAMU GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

Art. 19 i 20 ustawy o odpadach (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 39, poz.251 ze zm.)

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, który powinien zawierać:

  1. wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
  2. określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
  3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
  4. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
  5. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów niebezpiecznych.

Do wniosku należy dołączyć pozwolenia na użytkowanie obiektu, zgłoszenia sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity z 2006 r., Dz. U Nr 156 poz. 1118 ze zm.), jeżeli są wymagane.

Opłata skarbowa

Na podstawie art. 1 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U.
Nr 225, poz. 1635 ze zm.) oraz części I pkt 44 załącznika do ustawy, należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 505 zł w kasie Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., przy ul. Bogumińskiej 4 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śl.

Formularze wniosków są dostępne w Wirtualnym Biurze prowadzonym w ramach BIP -u w rubryce
WNIOSKI DO POBRANIA.
Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  23‑01‑2011 16:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  23‑01‑2011 16:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2011 16:37:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie