Przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej


1. PODSTAWA PRAWNA

Art. 42, art. 45 i art. 103 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.).

2. WYMAGANE DOKUMENTY

Pismo "o przekazaniu dokumentacji hydrogeologicznej celem przyjęcia".

Załączniki:

  • dokumentacja hydrogeologiczna wykonana w oparciu o art. 42 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. Nr 153, poz. 1779) - 4 egzemplarze.

2. OPŁATY

Nie wnosi się opłaty skarbowej

4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej organ zawiadamia pisemnie o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń,
  • jeżeli dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa żąda w drodze decyzji uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji i po upływie 1 miesiąca od otrzymania uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji organ zawiadamia o przyjęciu jej bez uwag.

4. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Wodzisławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

UWAGI

Przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej w celu:

  • -ustalenia zasobów wód podziemnych w ilości nie przekraczającej 50 m3,
  • -określenia warunków hydrogeologicznych w związku z:

  • projektowaniem odwodnień do wydobywania kopalin pospolitych ze złóż o powierzchni nie przekraczającej 2 ha,
  • projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,
  • projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne,
Informacja wytworzona przez:
Daria Konieczna , w dniu:  23‑01‑2011 16:50:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  23‑01‑2011 16:50:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2011 16:52:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie