Przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej


PODSTAWA PRAWNA

Art. 42, art. 45 i art. 103 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY

Pismo "o przekazaniu dokumentacji hydrogeologicznej celem przyjęcia".

Załączniki:

dokumentacja hydrogeologiczna wykonana w oparciu o art. 42 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz. U. Nr 153, poz. 1779) - 4 egzemplarze.

OPŁATY

Nie wnosi się opłaty skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej organ zawiadamia pisemnie o przyjęciu dokumentacji bez zastrzeżeń,

jeżeli dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa żąda w drodze decyzji uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji i po upływie 1 miesiąca od otrzymania uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji organ zawiadamia o przyjęciu jej bez uwag.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Wodzisławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

UWAGI

Przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej w celu:

  1. ustalenia zasobów wód podziemnych w ilości nie przekraczającej 50 m3,
  2. określenia warunków hydrogeologicznych w związku z:
  • projektowaniem odwodnień do wydobywania kopalin pospolitych ze złóż o powierzchni nie przekraczającej 2 ha,

  • projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,

  • projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne,

Informacja wytworzona przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑02‑2011 01:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑02‑2011 01:42:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑02‑2011 09:02:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie