Pozwolenie zintegrowane


Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać :

 • Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • Informację o tytule prawnym do instalacji,
 • Informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 • Ocenę stanu technicznego instalacji,
 • Informacje o rodzaju prowadzonej działalności,
 • Opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,
 • Bilans masowy i rodzaje wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, wraz ze schematem technologicznym,
 • Informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 • Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak : rozruch, awaria, wyłączenia,
 • Informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
 • Informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 • Wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji,
 • Zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia dla istniejącej instalacji,
 • Planowane działania, w tym przewidywane środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji,
 • Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
 • Przewidywany sposób zakończenia eksploatacji nie stwarzających zagrożenia dla środowiska,
 • Czas, na jaki wydane ma być pozwolenie / nie dłużej niż 10 lat /.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien także zawierać:

A / informacje o :
 • oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
 • istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
B/uzasadnienie do proponowanej wielkości emisji w przypadkach odstępstw od granicznych wielkości emisjioraz spełniać wymagania określone dla wniosku o wydanie pozwolenia wodno- prawnego na pobór wód w rozumieniu Ustawy Prawo Wodne.

Wymagane dokumenty:

 1. Dwa egzemplarze wniosku spełniającego wymagania art. 184 ust. 2 i 3 oraz art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz wymagania określone dla wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne.
 2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
 3. Dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez Ministra właściwego ds. środowiska. Wysokość opłaty rejestracyjnej określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.11.2002r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.
 4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Załączniki - wykaz informacji wymaganych we wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji od momentu złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami nastąpi w ciągu 6 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji można złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał pozwolenie, w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

W przypadku braku kompletu dokumentów (wymienionych w karcie) lub też niekompletnych danych wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów lub danych.

Informacja wytworzona przez:
Ewa Zając
email: os@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 412 09 56 fax: (32) 453 99 69
, w dniu:  01‑02‑2011 01:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑02‑2011 01:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑04‑2014 09:11:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie