Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów


Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenia tej działalności, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1, art. 33 ust 2, 3 oraz 43 ust.5.

Zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wydaje się na wniosek, który powinien zawierać dane określone w art. 27 ustawy o odpadach.

1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydaje się na wniosek, który powinien zawierać:

  1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu w okresie roku,
  2. oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (uchylony),
  3. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  4. szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  5. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
  6. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

ust. 3. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli są wymagane, a w przypadku zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych dodatkowo po kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska funkcjonowania instalacji i urządzeń służących do unieszkodliwiania odpadów.

Za wydanie w/w decyzji pobiera się opłatę skarbową w wysokości 616zł na podstawie części III pkt. 44, ppkt 1) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Zezwolenia na prowadzenie działalności w/w zakresie jest wydawane w drodze decyzji, przez właściwy organ na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Właściwość miejscową organów ustala sie według miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Starosta wydaje zezwolenia na prowadzenie w/w działalności, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Art. 31. 1. (39) Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów, jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Art. 33. ust. 2 Prowadzenie działalności w zakresie wykorzystania odpadów na własne potrzeby przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne, niebędące przedsiębiorcami, nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku

4. (42) Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, których zbieranie lub transport nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, oraz podstawowe wymagania dla zbierania lub transportu tych rodzajów odpadów, kierując się właściwościami odpadów oraz oddziaływaniem na środowisko poszczególnych rodzajów działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Art. 43. 5. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane: Właściciel, dzierżawca lub inna osoba władająca nieruchomością, na której komunalne osady ściekowe mają zostać zastosowane w celach określonych w ust. 1 pkt 1, 4 lub 5, jest zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub obowiązku rejestracji, o którym mowa w art. 33 ust. 5, oraz prowadzenia ewidencji tych odpadów.

Ustawa o odpadach poprawiona 7 kwietnia 2003 r

01‑02‑2011 02:00:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑02‑2011 01:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Koryciński
email: dkorycinski@finn.pl
, w dniu:  01‑02‑2011 01:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑02‑2011 09:42:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie