Informacja o sposobie, zakresie i trybie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrach publicznych


Dane zgromadzone w prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim ewidencjach i rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.

Dane udostępnia Starosta na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692). Wnioski  należy składać w kancelarii Starostwa lub wysyłać pocztą na adres Starostwa. Druk wniosku zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na podstawie których rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu - dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

 

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

 

 

Rejestry prowadzone w Wydziale Rady i Zarządu Powiatu:

 1. Rejestr uchwał Rady Powiatu
 2. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu
 3. Rejestr interpelacji i zapytań radnych
 4. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
 5. Rejestr petycji


Rejestry prowadzone przez Sekretarza Powiatu:

 1. Rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów


Rejestry prowadzone w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej:

 1. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę (dot. realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej)
 2. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
 3. Rejestr wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
 4. Rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Geodezji:

 1. Ewidencja gruntów i budynków Powiatu Wodzisławskiego.
 2. Baza danych obiektów topograficznych BDOT500 dla obszaru gmin: Radlin, Rydułtowy, Marklowice.
 3. Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obszaru gmin: Radlin, Rydułtowy, Marklowice.
 4. Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych dla obszaru Powiatu Wodzisławskiego.
 5. Wektorowa mapa zasadnicza dla obszaru gminy Wodzisław Śląski.
 6. Hybrydowa mapa zasadnicza dla obszaru gmin: Pszów, Godów, Gorzyce, Lubomia i Mszana.
 7. Rejestr cen i wartości nieruchomości.


Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Komunikacji i Transportu:

 1. Rejestr działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
 2. Rejestr działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.
 3. Rejestr wydanych zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 4. Ewidencja instruktorów.
 5. Ewidencja zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu.
 6. Ewidencja zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu.


Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Obywatelskim, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego:

 1. Rejestr wydanych kart wędkarskich
 2. Rejestr sprzętu pływającego
 3. Ewidencja stowarzyszeń zarejestrowanych posiadających osobowość prawną
 4. Ewidencja związków stowarzyszeń
 5. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
 6. Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 7. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych


Rejestry prowadzone w Wydziale Ochrony Środowiska:

 1. Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej,
 2. Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.


Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym:

 1. Centralny rejestr skarg i wniosków
 2. Rejestr zarządzeń Starosty Powiatu Wodzisławskiego
 3. Rejestr zamówień publicznych
 4. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 5. Rejestry kancelaryjne - wersja elektroniczna
 6. Rejestr pracowników zatrudnionych w Starostwie - ewidencja osobowa pracowników
 7. Ewidencja pracowników przyjmowanych i zwalnianych
 8. Ewidencja czasu pracy pracowników
 9. Ewidencja wyjść w godzinach pracy w celach służbowych
 10. Ewidencja delegacji służbowych
 11. Ewidencja przedmiotów w użytkowaniu
 12. Ewidencja udostępniania akt z archiwum zakładowego
 13. Wykaz spisów zdawczo - odbiorczych komórek przekazujących akta do archiwum zakładowego
 14. Ewidencja pieczęci służbowych i stempli


Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Oświaty:

 1. Ewidencja szkół niepublicznych.
 2. Ewidencja pieczęci służbowych i stempli (dla szkół)
 3. Rejestr zaświadczeń odbytych komisji na stopień nauczyciela mianowanego.


Rejestry prowadzone w Biurze Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Informacji:

 1. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
 2. Rejestr kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu innego administratora
 3. Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 4. Rejestr procedur i zabezpieczeń Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 5. Rejestr incydentów bezpieczeństwa

 

Informacja wytworzona przez:
Szymon Apacki
email: audyt@powiatwodzislawski.pl tel.:32 412 09 39 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  22‑10‑2020 13:31:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szymon Apacki
email: audyt@powiatwodzislawski.pl tel.:32 412 09 39 fax: 32 453 97 12
, w dniu:  22‑10‑2020 13:31:33
Data ostatniej aktualizacji:
22‑10‑2020 13:32:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie